Vispārējie noteikumi

WinGuru (http://www.winguru.lv/) vietnes lietošanas noteikumi

 

Vispārīgā daļa

 

Reģistrācija un konta detaļas

 

Iemaksas un Izmaksas 

 

1. Vispārīga daļa

 

1.1. Totalizatora organizētājs (turpmāk tekstā “Organizētājs”) ir “DLV” SIA (reģistrācijas numurs: 40003227719; adrese Krīdenera dambis 9, Rīga, Latvija, LV-1019; tālr: +37167145020; fax: +37167112055; e-pasts: [email protected]. Organizētājs pieņem likmes uz sporta un citu notikumu iepriekš nezināmu rezultātu.

 

1.2. Lietotie termini:

 

1.2.1. Dalībnieks (turpmāk tekstā “Klients”) – Līguma dalībnieks, kas ir veicis likmi (noslēdzis derības) pie Organizētāja. Klients ir vienīgā atbildīgā persona par likmes izdarīšanu. Klientam izdarot likmi, pēc tās apstiprināšanas no Organizētāja puses, tā nevar tikt mainīta vai atcelta no Klienta puses.

 

1.2.2. Likme – dalība spēlē, kuras iznākums atkarīgs no tā, vai notikums, uz kuru Klients ir veicis likmi, notiek vai nenotiek, vai arī kā tas notiek, ievērojot to, ka notikums, uz kuru Klients ir veicis likmi, ir ārpus Organizētāja kontroles, laimesta iegūšana ir atkarīga no tā, vai likme izrādījās pareiza vai nepareiza, laimesta lielums ir atkarīgs no likmes summas un uzvarētāja koeficienta, kas tika noteikts pirms likmes izdarīšanas („Totalizators” Azartspēļu un izložu likumā).

 

1.2.3. Klienta konts (turpmāk tekstā – konts) – reģistrācijas rezultātā izveidota slēgta pieeja (lietotājvārds un parole), kas nodrošina Klienta autorizāciju un iespēju izmantot http://www.winguru.lv/ pakalpojumus. Klients ir pilnā apjomā personīgi atbildīgs par konta informācijas saglabāšanu un tās nenodošanu trešajām personām. Jebkuras darbības kontā, kas apstiprinātas ar lietotājvārdu un paroli, ir uzskatāmas par Klienta apzinātu vēlmi un ir likumīgas.

 

1.2.4. Virtuālais maks (turpmāk tekstā – maks) – konta sastāvdaļa iemaksu un izmaksu veikšanai, likmju izdarīšanai, laimestu saņemšanai.

 

1.2.5. Koeficients ( turpmāk tekstā k=) – reizinājuma formā izteikta varbūtība, ar kuru tiks reizināta likme, ja Klients būs veicis precīzu prognozi.

 

1.2.6. Iemaksa – Klienta pārskaitīta naudas summa uz Organizētāja kredītiestādes kontu maka papildināšanai, derību veikšanai.

 

1.2.7. Izmaksa – iemaksas vai/un laimestu daļa, kuru Klients izskaita no maka uz savu maksājuma līdzekli.

 

1.2.8. Likmes limits – maksimāla iespējamā likme uz konkrētu iznākumu.

 

1.2.9. Totalizators – azartspēle, kurā tās dalībnieks piedalās, iemaksājot likmi un izsakot prognozi par viena notikuma vai vairāku notikumu iestāšanos, iestāšanās iespējamību vai neiespējamību vai par jebko, kas var izrādīties patiess vai nepatiess, un kurā laimests ir atkarīgs no iemaksāto likmju kopsummas, koeficienta, prognozes.

1.2.10. Likmes izdarīšana – līgums, kas noslēgts starp Organizētāju un Klientu, kur par līguma priekšmetu tiek uzskatīta likme, kuru veica Klients pret Organizētāju, saskaņā, ar kuru zaudētāja puse pilda savas saistības. Klientam tas nozīmē zaudēt likmes summu, un Organizētājam tas nozīmē izmaksāt likmes laimestu. Likmes tiek izdarītas, pieņemot likmes summas no Klientiem uz Organizētāja piedāvātajiem nosacījumiem.

 

1.2.11. Likmes summa – naudas summa, kas garantē Klienta saistību izpildi pret Organizētāju, kuru apmaksā Klients kā dalības maksu spēlē, kurā prognozē viena vai vairāku notikumu iznākumu (rezultātu).

 

1.2.12. Iznākums – sporta vai citu notikumu rezultāts/-i, uz kuriem Organizētājs tika piedāvājis uzvaras koeficientus, un uz kuriem tika noslēgtas derības.

 

1.2.13. Piedāvājums – notikumu saraksts ar iznākuma koeficientiem, ko piedāvā Organizētājs Klientiem likmju veikšanai.

 

1.2.14. Notikumi – sporta, politikas, izklaides un jebkuri citi notikumi, ar iepriekš nezināmu rezultātu, kas norisinās reālajā dzīvē, uz kuriem Organizētājs piedāvā uzvaras koeficientus.

 

1.2.15. Likmes atgriešana – laimests, kura aprēķināšanai izmanto koeficentu 1.

 

1.2.16. Live likmes – likmes, kas ir izdarītas un kuras var izdarīt tikai attiecīgas spēles norises laikā, kur likmju koeficienti tiek nepārtraukti atjaunoti notikuma gaitā saskaņā ar notikuma pašreizējo situāciju.

 

1.3. Sporta, politisko un izklaides notikumu likmju piedāvājums ir pieejams likmju Organizētāja mājas lapā: http://www.winguru.lv/.

 

1.4. Ikdienas piedāvājumu klāsts tiek regulāri atjaunots.

 

1.5. Noteikumos ir aprakstīta totalizatora un derību veikšana Organizētāja mājas lapā http://www.winguru.lv/.

 

1.6. Organizētājs pieņem likmes uz sporta, politikas un izklaides notikumiem. Visas likmes tiek pieņemtas, balstoties uz spēkā esošiem noteikumiem, un likmes veikšanas fakts ir apstiprinājums tam, ka Klients ir iepazinies un pilnībā piekrīt šiem noteikumiem.

 

1.7. Noteikumi ir publicēti vairākās valodās informācijas nolūkā, lai padarītu tos vieglāk saprotamus spēlētājiem. Tikai Noteikumu versija latviešu valodā ir juridisks pamats attiecībām starp Klientu un Organizētāju, un jebkuru neskaidrību vai pārpratumu gadījumā, ja tulkojuma nozīme dažādās valodās nedaudz atšķiras no latviešu valodas versijas, spēkā ir Noteikumu versija latviešu valodā, kas ir apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā (turpmāk tekstā- IAUI).

 

1.8. Organizētājs nav atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumu, ko Klientam izraisījusi nepārvarama vara, strāvas padeves pārtraukums, strīds ar arodbiedrībām, jebkuras valdības vai iestādes rīcība, pārkāpums vai pienākumu nepildīšana, telekomunikāciju pakalpojumu vai tīklu darbības problēmas vai pārtraukumi vai jebkādi citi trešās puses kavējumi vai pienākumu nepildīšana. Šādā gadījumā Organizētājs patur tiesības pārtraukt vai apturēt pakalpojumu sniegšanu, neuzņemoties nekāda veida atbildību. Organizētājs neatbild par tādām iekārtu vai programmatūras darbības problēmām neatkarīgi no tas atrašanās vai administrēšanas vietas un neatkarīgi no tā vai Organizētājs tās tieši kontrolē, kas var kaitēt azartspēļu pakalpojumu darbībai, kavēt likmju veikšanas rīkojumu izpildi vai likmju rezultātu reģistrēšanu, vai neļaut Klientam sazināties ar Organizētāju.

 

1.9. Organizētājs darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un sakarā ar to visi strīdīgie jautājumi tiks risināti balstoties uz Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

 

1.10. Sūdzības un pretenzijas pieņem tikai rakstiskā veidā, 30 dienu laikā no likmes izdarīšanas brīža uz [email protected]. Sūdzības tiks izskatītas un atbildes tiek sniegtas 10 darba dienu laikā no to saņemšanas brīža.

 

1.11. Organizētājs darbības atbilstību LR likumdošanai kontrolē Latvijas Republikas Izložu un Azartspēļu uzraudzības Inspekcija, kura atrodas: Brīvības ielā 33 (4. stāvs), Rīga, LV-1010, www.iaui.gov.lv/.

 

1.12. Ja kāds no šiem Noteikumiem ir atzīts par nelikumīgu vai neizpildāmu, šāds noteikums ir izdalāms no šiem Noteikumiem, bet pārējie noteikumi paliek spēkā neietekmējoties no šīs izdalīšanas.

 

2. Reģistrācija un konta detaļas

 

2.1. Izmantot Organizētāja pakalpojumus var tikai reģistrēti Klienti.

 

2.2. Registrējoties tiek atvērts Klienta konts. Klienta kontu var atvērt tikai pats Klients un tas paliks atvērts tik ilgi, kamēr tas netiks slēgts pēc paša Klienta vai organizētāja iniciatīvas. Ja Klients vēlas savu kontu slēgt, viņam janosūta attiecīgs pieprasījums organizētājam.

 

2.3. Registrējoties Klientam janorāda sekojošie dati:

 

2.3.1. Vārds;

 

2.3.2. Uzvārds;

 

2.3.3. Dzimšanas datums;

 

2.3.4. Personas kods;

 

2.3.5. Adrese;

 

2.3.6. Kredītiestādes un kredītiestādes konta informācija;

 

2.3.7. Derīga e-pasta adrese;

 

2.3.8. Kontakttālruņa numurs;

 

2.3.9. Lietotāja vārds un parole;

 

2.3.10. Apliecinajums, ka vinš ir izlasījis, sapratis un piekrīt šiem Noteikumiem

 

2.3.11. Apliecinajums, ka Klients ir sasniedzis 18 gadu vecumu;

2.3.12. Maksimālā likme, kuru vinš drīkst izdarīt vienā spēlē vai maksimalo kopējo likmju summu, ko viņš drīkst izdarīt diennakts laikā;

 

2.4. Saskaņā ar LR likumdošanu Organizētājam ir jāveic Klienta personības identifikāciju. Šī procesa ietvaros Organizētājs jebkurā brīdī var lūgt atsūtīt personu apliecinošu dokumentu kopijas. Reģistrācijas procesā Organizētājs pārliecināsies par to, vai persona nav iekļauta izslēgto interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistrā. Visa pieprasītā informācija tiks glabātā Organizētāja serverī, saskaņā ar visiem LR normatīviem aktiem un netiks izpausta trešajām personām.

 

2.5. Reģistrācijas process var aizņemt līdz 3 darba dienām.

 

2.6. Reģistrējoties WinGuru vietnē, Klientam tiks izveidots konts, kurā atainotās likmes un laimesti būs norādīti euro valūtā.

 

2.7. Klienta konts ir personīgs un tikai konta īpašniekam ir tiesības tajā ieiet un izmantot. Organizētājs nenes jebkāda veida atbildību, ja Klienta kontu ļaunprātīgi izmanto kāda trešā puse. Klientam ir jānodrošina sava lietotājvārda un paroles konfidencialitāte.

 

2.8. Organizētājs nenes atbildību, ja Klienta kontu nesankcionēti izmanto trešās personas. Klientam ir rūpīgi jāuzglabā lietotājvārds un parole un nedrīkst ļaut citām personām piekļūt šādai informācijai. Visas izdarītas likmes, veicot pareizu drošības pārbaudes procedūru, tiks noskaitītas no Klienta konta. Gadījumā, ja Klientam rodas aizdomas, ka viņa lietotājvārds un parole ir kļuvuši pieejami kādai citai personai, Klientam par to nekavējoties jāinformē Organizētāju. Klientam tiks izsniegti jauni drošības dati. Paroles un lietotājvārda pazušanas vai publiskošanas gadījums nevar būt par reģistrēto likmju atcelšanas iemeslu.

 

2.9. Likmes nedrīkst veikt citu personu vārdā. Organizētājs patur tiesības anulēt trešo personu veiktās likmes.

 

2.10. Vienai personai drīkst būt tikai viens konts. Ja Klients ir izmantojis vairāk kā vienu kontu, lai izvairītos no Noteikumu ievērošanas un/vai pārsniegtu spēkā esošos limitus, Organizētājs patur tiesības anulēt visas likmes, kas pārsniedz šos limitus, kā arī samazināt Klienta likmju limitus. Atkārtota pārkāpuma gadījumā var tikt atceltas visas veiktās likmes. Organizētājs patur tiesības slēgt dublējošos kontus. Šādā gadījumā visi attiecīgie dati tiks pārnesti uz Klienta vecāko kontu. Ja tiek konstatēts, ka Klientam ir vairāk kā viens konts un tajos ir veiktas identiskas likmes, Organizētājs patur tiesības anulēt Klientam noteikumos paredzētās tiesības un konfiscēt iegūto laimestu vai atcelt visas Klienta likmes (arī jau noslēgušās).

 

2.11. Klients ir atbildīgs par pareizu personas un kontaktinformācijas datu uzrādīšanu (vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese utt.). Organizētājs patur tiesības pieprasīt papildinformāciju pat pēc Klienta konta reģistrēšanas, lai novērstu konta, kredītkartes, bankas vai elektroniskā naudas maka konta ļaunprātīgu, vai nesankcionētu izmantošanu. Ja tiks atklāts, ka konts tika atvērts izmantojot nepareizus personas datus, visas izdarītās likmes un visi saņemtie laimesti tiks anulēti, naudas iemaksa kontā tiks atgriezta un Klienta konts tiks slēgts. Nepareizu personas datu lietošana saskaņā ir Latvijas Republikas likumdošanu ir krimināls noziegums un šādi pārkāpumi tiks iesniegti izskatīšanai policijā.

 

2.12. Organizētājs patur tiesības atteikt jauna Klienta reģistrācijas pieprasījumu vai slēgt kontu, nenorādot šādas rīcības iemeslu.

 

2.13. Atvērt kontu drīkst tikai 18 gadu vecumu sasniegušas personas.

2.14. Katrai mājsaimniecībai ir atļauts tikai viens konts. Ja vienā un tajā pašā mājsaimniecībā ir divi vai vairāki Klienti, par to ir jāinformē Organizētājs.

 

2.15. Dažādu Klientu kontu īpašniekiem, kuri ir radinieki un/vai dzīvo kopā, nav atļauts veikt likmes uz vieniem un tiem pašiem notikumiem, ieskaitot viena un tā paša notikuma izmantošanu dažādās kombinācijās, ar nolūku izvairīties no noteikumiem un/vai pārsniegt noteiktos likmju limitus. Organizētājs patur tiesības anulēt visas likmes, kas pārsniedz šos limitus, kā arī samazināt Klienta likmju limitus.

 

2.16. Organizētājs patur tiesības bloķēt pieeju kontam, ja tiek konstatēta automatizētu likmju likšanas programmas vai robot-betinga darbība.

 

2.17. Klientam ir pienākums nodrošināt, ka tiek ievērotas visu tiesību aktu prasības jebkurā jurisdikcijā, kas attiecas uz to, ka Klients izmanto Organizētāja pakalpojumu. Ja Klients dzīvo valstī, kurā attālinātās azartspēles ir aizliegtas, Klients nedrīkst ne reģistrēties, ne arī izmantot pakalpojumu.

 

2.18. Organizētājs garantē Klienta WinGuru tiešsaistes konta reģistrācijas datu konfidencialitāti un apņemas aizsargāt Klientu personas datus saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem un normatīvajiem aktiem.

 

3. Iemaksas un Izmaksas

 

3.1. Nepilngadīgo dalība piedāvātajās tīmekļa vietnes aktivitātēs ir aizliegta

3.2 Kartes lietotāja atbildība pārzināt likumus, kas attiecas uz tiešsaistes azartspēlēm viņa / viņas dzīvesvietas valstī

3.3 Azartspēles internetā var būt nelikumīgas jūsu jurisdikcijā; ja tā, tad jums nav atļauts izmantot jūsu maksājumu karti, lai pabeigtu šo darījumu

 

3.4 Klients drīkst papildināt tikai sava konta maku un tikai savā vārdā. Piemēram, ar kredītkarti, kas izdota uz Klienta vārda, vai no kredītiestādes konta, kas atvērts uz Klienta vārda. Negodīgā ceļā iegūtu līdzekļu iemaksa Klienta konta makā ir pretlikumīga. Visas darbības Klienta kontā tiek pārbaudītas, lai novērstu naudas atmazgāšanu. Šādu aizdomīgu darbību gadījumā, par tām tiks ziņots atbilstošajām kompetentajām tiesību varām, un tas var novest pie visu kontā esošo līdzekļu iesaldēšanas, kā arī konta slēgšanai un līdzekļu konfiskācijai.

 

3.5. Lai papildināt Klienta konta maku, Klientam:

 

3.5.1. Jāieiet sava Klienta kontā Winguru vietnē izmantojot savu lietotajvārdu un paroli;

 

3.5.2. Jāieiet “Mans profils” sadaļā;

 

3.5.3. Jāieiet “Depozīts” sadaļā un jāizvelas bankas iestādi, kur Klientam ir atvērts bankas konts;

 

3.5.4. Jaunajā interneta  pārlūkprogrammas logā jāieiet savas kredītiestādes internet-bankā un jāveic “Vietejo maksajumu” uz noradītajiem Organizētāja rekvizītiem;

 

3.5.5. Pēc veiksmīgas maksājuma veikšanas Klienta internetbankā, atgriezties “Mans profils” logā un jānospiež poga, kas atrodas zem Organizētāja kredītiestādes rekvizītiem “Lūgums depozīta papildināšanai” un jānorāda veiktās iemaksas summu, apstiprināt to.

 

3.6. Bankas komisiju par naudas parskaitijumu uz Organizētaja kredītiestādes kontu sedz Klients.

 

3.7. Klienta konta maks tiks papildināts tikai pēc naudas saņemšanas Organizētāja kredītiestādes kontā un pēc tam, kad Organizētājs ir parliecinājies, ka iemaksa veikta izmantojot Klienta vārda registrēto kredītiestādes kontu.

 

3.8. Iemaksa var tikt atteikta gadijumos:

3.8.1. Nauda ir parskaitīta no cita Klientam piederoša kredītiestādes konta (izņemot pirmo parskaitījumu pēc reģistrācijas);

 

3.8.2. Nauda ir parskaitīta no citas personas kredītiestādes konta;

 

3.8.3. Parskaitījums pārsniedz šo Noteikumu limitus;

 

3.8.4. “Lūgumā depozīta papildināšanai” ir noradīta atšķirīga summa no faktiski veiktā parskaitījuma summas.

 

3.9. Iemaksas process var aizņemt līdz 5 darba dienām.

 

3.10. Visas izdarītas likmes tiks atskaitītas no Klienta maka un visi laimesti tiks ieskaitīti Klienta makā. Pēc Klienta pieprasījuma viņa makā esošo līdzekļu izmaksa tiek veikta uz to pašu kredītiestādes kontu, no kura tika pārskaitīti likmju izdarīšanai paredzētie līdzekļi.

 

3.11. Netiek pieļauta likmju veikšana, kas rezultējas ar negatīvu konta bilanci (uz kredīta). Tomēr, ja ir reģistrēts nepareizs rezultāts un Klienta maks ir kreditēts kļūdas dēļ, Organizētājs patur tiesības attiecīgi debitēt Klienta maku. Ja pēc rezultātu koriģēšanas makā ir negatīvs atlikums (t.i. Klients ar šo naudu ir veicis likmes), Klienta pienākums ir atmaksāt kļūdaini saņemto summu.

 

3.12. Ja kaut kādu iemeslu dēļ Klienta konts tiek anulēts, visi neapstrīdamie līdzekļi, kuri uz to brīdi atradās Klienta makā, tiks atmaksāti Klientam un līdz ar to visas attiecības starp Klientu un Organizētāju tiks izbeigtas. Pārējie līdzekļi, kuri ir apstrīdēti, tiek iesaldēti Klienta makā līdz brīdim kad būs pabeigta izmeklēšana par līdzekļu izcelsmi.

 

3.13. Lai kontrolētu tēriņus vai azartspēļu atkarības gadījumā Klients var sazināties ar Organizētāju un lūgt liegt sev izmantot WinGuru vietnes pakalpojumus. Pamatojoties uz Klienta lūgumu, Organizētājs bloķēs attiecīgo kontu uz norādīto laikposmu vai izslēgs viņu no interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistra pavisam. Ja tiek saņemt lūgums spēlētāju izslēgt no interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistra, Klientam ir jāveic visu naudas līdzekļu izmaksa no WinGuru vietnes maka.

 

3.14. Maksimālā vienas iemaksas summa ir 1000 euro. Maksimālā iemaksu summa 24 stundu laikā ir 7500 euro.

 

3.15. Minimālā vienas iemaksas summa ir 0.01 euro.

 

3.16. Maksimālā vienas izmaksas summa ir 7000 euro.

 

3.17. Minimālā vienas izmaksas summa ir 5 euro.

 

3.18. Klients var pieprasīt tikai vienu izmaksu diennakts laikā.

 

3.19. Bankas komisiju par izmaksu sedz Organizētājs.

 

3.20. Izmaksās process var aizņemt līdz 5 darba dienām, ja iemaksa bija veikta ar bankas parskaitījumu, un līdz 10 darba dienām, ja iemaksa bija veikta ar kredītkarti.

 

3.21. Bankas komisiju par maksājumu naudas atgriešanu sedz Klients sekojošos gadījumos:

 

3.21.1. 3.8. punkta gadījumos;

 

3.21.2. ja Klients pēc iemaksas, neizdarot nevienu likmi, veic izmaksas pieprasījumu iemaksas summas apmērā.

 

3.22. Bankas komisiju sedz Klients Latvijas Republikas nerezidents sekojošos gadījumos:

 

3.22.1. 3.21.2. punkta gadījumā;

 

3.22.2. par izmaksu no virtuāla maka.