Sporta likmju noteikumi

Totalizatora piedāvājuma un pieņemšanas noteikumi WinGuru (http://www.winguru.lv/) vietnē

 

1. Vispārīgā daļa

 

2. Likmju izdarīšanas vispārīgie noteikumi

 

3. Totalizatora piedāvājuma un pieņemšanas noteikumi

 

a. Likmju veidi un piemēri

 

b. Likmju iznākumi un piemēri

 

4. Totalizatora piedāvājuma un pieņemšanas noteikumi pēc sporta veidiem

 

1. Vispārīga daļa

1.1. Totalizatora organizētājs (turpmāk tekstā “Organizētājs”) ir “DLV” SIA (reģistrācijas numurs: 40003227719; adrese Krīdenera dambis 9, Rīga, Latvija, LV-1019; tālr: +37167145020; fax: +37167112055; e-pasts: [email protected]. Organizētājs pieņem likmes uz sporta un citu notikumu iepriekš nezināmu rezultātu.

 

1.2. Lietotie termini:

 

1.2.1. Dalībnieks (turpmāk tekstā “Klients”) – Līguma dalībnieks, kas ir veicis likmi (noslēdzis derības) pie Organizētāja. Klients ir vienīgā atbildīgā persona par likmes izdarīšanu. Klientam izdarot likmi, pēc tās apstiprināšanas no Organizētāja puses, tā nevar tikt mainīta vai atcelta no Klienta puses.

 

1.2.2. Likme – naudas summa, kuru derību dalībnieks iemaksā viņa paša saistību nodrošināšanai pēc noslēgtām derībām.

 

1.2.3. Klienta konts (turpmāk tekstā – konts) – reģistrācijas rezultātā izveidota slēgta pieeja (lietotājvārds un parole), kas nodrošina Klienta autorizāciju un iespēju izmantot http://www.winguru.lv/ pakalpojumus. Klients ir pilnā apjomā personīgi atbildīgs par konta informācijas saglabāšanu un tās nenodošanu trešajām personām. Jebkuras darbības kontā, kas apstiprinātas ar lietotājvārdu un paroli, ir uzskatāmas par Klienta apzinātu vēlmi un ir likumīgas.

 

1.2.4. Virtuālais maks (turpmāk tekstā – maks) – konta sastāvdaļa iemaksu un izmaksu veikšanai, likmju izdarīšanai, laimestu saņemšanai.

 

1.2.5. Koeficients ( turpmāk tekstā k=) – reizinājuma formā izteikta varbūtība, ar kuru tiks reizināta likme, ja Klients būs veicis precīzu prognozi.

 

1.2.6. Iemaksa – Klienta pārskaitīta naudas summa uz Organizētāja kredītiestādes kontu maka papildināšanai, derību veikšanai.

 

1.2.7. Izmaksa – iemaksas vai/un laimestu daļa, kuru Klients izskaita no maka uz savu maksājuma līdzekli.

 

1.2.8. Likmes limits – maksimāla iespējamā likme uz konkrētu iznākumu.

 

 

1.2.9. Totalizators – azartspēle, kurā tās dalībnieks piedalās, iemaksājot likmi un izsakot prognozi par viena notikuma vai vairāku notikumu iestāšanos, iestāšanās iespējamību vai neiespējamību vai par jebko, kas var izrādīties patiess vai nepatiess, un kurā laimests ir atkarīgs no iemaksāto likmju kopsummas, koeficienta, prognozes.

 

1.2.10. Likmes izdarīšana – līgums, kas noslēgts starp Organizētāju un Klientu, kur par līguma priekšmetu tiek uzskatīta likme, kuru veica Klients pret Organizētāju, saskaņā, ar kuru zaudētāja puse pilda savas saistības. Klientam tas nozīmē zaudēt likmes summu, un Organizētājam tas nozīmē izmaksāt likmes laimestu. Likmes tiek izdarītas, pieņemot likmes summas no Klientiem uz Organizētāja piedāvātajiem nosacījumiem.

 

1.2.11. Likmes summa – naudas summa, kas garantē Klienta saistību izpildi pret Organizētāju, kuru apmaksā Klients kā dalības maksu spēlē, kurā prognozē viena vai vairāku notikumu iznākumu (rezultātu).

 

1.2.12. Iznākums – sporta vai citu notikumu rezultāts/-i, uz kuriem Organizētājs tika piedāvājis uzvaras koeficientus, un uz kuriem tika noslēgtas derības.

 

1.2.13. Piedāvājums – notikumu saraksts ar iznākuma koeficientiem, ko piedāvā Organizētājs Klientiem likmju veikšanai.

 

1.2.14. Notikumi – sporta, politikas, izklaides un jebkuri citi notikumi, ar iepriekš nezināmu rezultātu, kas norisinās reālajā dzīvē, uz kuriem Organizētājs piedāvā uzvaras koeficientus.

 

1.2.15. Likmes atgriešana – laimests, kura aprēķināšanai izmanto koeficentu 1.

 

1.2.16. Live likmes – likmes, kas ir izdarītas un kuras var izdarīt tikai attiecīgas spēles norises laikā, kur likmju koeficienti tiek nepārtraukti atjaunoti notikuma gaitā saskaņā ar notikuma pašreizējo situāciju.

 

1.3. Sporta, politisko un izklaides notikumu likmju piedāvājums ir pieejams likmju Organizētāja mājas lapā: http://www.winguru.lv/.

 

1.4. Ikdienas piedāvājumu klāsts tiek regulāri atjaunots.

 

1.5. Noteikumos ir aprakstīta totalizatora un derību veikšana Organizētāja mājas lapā http://www.winguru.lv/.

 

1.6. Organizētājs pieņem likmes uz sporta, politikas un izklaides notikumiem. Visas likmes tiek pieņemtas, balstoties uz spēkā esošiem noteikumiem, un likmes veikšanas fakts ir apstiprinājums tam, ka Klients ir iepazinies un pilnībā piekrīt šiem noteikumiem.

 

1.7. Organizētājs izmaksa laimestu Klientiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu:

 

1.7.1. laimestu, kas nepārsniedz 720 €, izmaksā nekavējoties;

 

1.7.2. laimestu no 721 € līdz 14300 € izmaksā 24 stundu laikā;

 

1.7.3. laimestu, kas pārsniedz 14300 €, izmaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos;

 

1.7.4. visus laimestus izmaksā Klienta makā.

 

1.8. Noteikumi ir publicēti vairākās valodās informācijas nolūkā, lai padarītu tos vieglāk saprotamus spēlētājiem. Tikai Noteikumu versija latviešu valodā ir juridisks pamats attiecībām starp Klientu un Organizētāju, un jebkuru neskaidrību vai pārpratumu gadījumā, ja tulkojuma nozīme dažādās valodās nedaudz atšķiras no latviešu valodas versijas, spēkā ir Noteikumu versija latviešu valodā, kas ir apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā (turpmāk tekstā- IAUI).

 

1.9. Organizētājs nav atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumu, ko Klientam izraisījusi nepārvarama vara, strāvas padeves pārtraukums, strīds ar arodbiedrībām, jebkuras valdības vai iestādes rīcība, pārkāpums vai pienākumu nepildīšana, telekomunikāciju pakalpojumu vai tīklu darbības problēmas vai pārtraukumi vai jebkādi citi trešās puses kavējumi vai pienākumu nepildīšana. Šādā gadījumā Organizētājs patur tiesības pārtraukt vai apturēt pakalpojumu sniegšanu, neuzņemoties nekāda veida atbildību. Organizētājs neatbild par tādām iekārtu vai programmatūras darbības problēmām neatkarīgi no tas atrašanās vai administrēšanas vietas un neatkarīgi no tā vai Organizētājs tās tieši kontrolē, kas var kaitēt azartspēļu pakalpojumu darbībai, kavēt likmju veikšanas rīkojumu izpildi vai likmju rezultātu reģistrēšanu, vai neļaut Klientam sazināties ar Organizētāju.

 

1.10. Organizētājs darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un sakarā ar to visi strīdīgie jautājumi tiks risināti balstoties uz Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

 

1.11. Sūdzības un pretenzijas pieņem tikai rakstiskā veidā, 30 dienu laikā no likmes izdarīšanas brīža uz: [email protected]. Sūdzības tiks izskatītas un atbildes tiek sniegtas 10 darba dienu laikā no to saņemšanas brīža.

 

1.12. Organizētājs darbības atbilstību LR likumdošanai kontrolē Latvijas Republikas Izložu un Azartspēļu uzraudzības Inspekcija (IAUI), kura atrodas: Brīvības ielā 33 (4. stāvs), Rīga, LV-1010, http://www.iaui.gov.lv/.

 

1.13. Ja kāds no šiem Noteikumiem ir atzīts par nelikumīgu vai neizpildāmu, šāds noteikums ir izdalāms no šiem Noteikumiem, bet pārējie noteikumi paliek spēkā neietekmējoties no šīs izdalīšanas.

 

1.14. Katras Kazino spēles noteikumi ir pieejami pēc pieprasījuma (e-pastā vai live čatā) un tiek nosūtīti pa e-pastu.

 

2. Likmju izdarīšanas vispārīgie noteikumi

 

2.1. Likmju veikšana internetā (www.winguru.lv) notiks, kā aprakstīts zemāk. Vispirms, Klientam ir jāreģistrē personīgais Klienta konts interneta vietnē WinGuru un jāveic iemaksu. Lai izdarītu likmi, Klientam ir jāizvēlas notikums no pieejamo notikumu saraksta un jāuzklikšķina uz koeficienta, uz kura viņš/viņa vēlas izdarīt likmi. Iespējams izdarīt likmes uz vienu vai vairākiem notikumiem. Pēc notikuma un likmju koeficienta izvēles, Klientam ir jāievada vēlamā likmes summa un jāapstiprina likme. Tad likme tiek noslēgta, un pēc notikuma beigšanās un gala iznākuma paziņošanas, laimests tiks ieskaitīts Klienta makā. Visas izdarītās likmes tiks uzglabātas Organizētāja serverī vismaz 5 gadus pēc notikumu beigšanās. Pēc likmju apstiprināšanas, tās vairs nav iespējams mainīt vai atcelt. Gadījumā, ja rodas problēmas ar savienojumu vai citas tehniskas problēmas, likme netiks uzskatīta par anulētu, ja tā jau tika piereģistrēta un apstiprināta Organizētāja serverī. Pēc likmes izdarīšanas attiecīga naudas summa tiek atskaitīta no Klienta maka bilances. Katru likmi Organizētājs numurē un arhivē. Likmes, kas tika izdarītas pēc notikuma sākuma, tiks atgrieztas ar koeficientu "1" (izņemot Live likmes). Likmju veikšana Likmju pieņemšanas punktā (LPP) notiks, kā aprakstīts zemāk. Lai izdarītu likmi, Klientam ir jāizvēlas notikumu un koeficientu no pieejamo notikumu saraksta, uz kura viņš/viņa vēlas izdarīt likmi. Iespējams izdarīt likmes uz vienu vai vairākiem notikumiem. Pēc notikuma un likmju koeficienta izvēles, Klientam ir jāpasaka un jāapmaksa LPP darbiniekam vēlamo likmes summu. Tad likme tiek noslēgta un tiks izdots kases čeks par likmes pieņemšanu, un pēc notikuma beigšanās un gala iznākuma paziņošanas, laimests tiks izmaksāts Klientam uz kases čeka pamatā. Laimestu var saņemt LPP uz čeka pamatā 30 kalendaro dienu laikā. Visas izdarītās likmes tiks uzglabātas Organizētāja serverī vismaz 5 gadus pēc notikumu beigšanās. Pēc likmju apstiprināšanas, tās vairs nav iespējams mainīt vai atcelt. Katru likmi Organizētājs numurē un arhivē. Likmes, kas tika izdarītas pēc notikuma sākuma, tiks atgrieztas ar koeficientu "1" (izņemot Live likmes).

 

2.2. Minimālā likme internetā ir 0.10 euro, bet LPP – 1.00 euro

 

2.3. Maksimālā likme ir 1000 euro, bet likmju summa 24 stundu laikā 10000 euro.

 

2.4. Maksimālais pieļaujamais vienas likmes laimests ir 10000 euro.

 

2.5. Ja likmes, kas pārsniedz noteiktos limitus, kļūdas dēļ tiek pieņemtas, limitus pārsniedzošais apjoms netiks ņemts vērā un izdarītās likmes lielums tiks atbilstoši labots, un izdarīto likmju lieluma starpība tiks izmaksāta atpakaļ Klientam.

 

2.6. Veiktās likmes nevar atcelt. Šī iemesla dēļ ir svarīgi ar veicamajām likmēm rūpīgi iepazīties.

 

2.7. Par likmes summu tiek pieņemta summa, kuru ir reģistrējis un apstiprinājis Organizētājs.

 

2.8. Likme skaitās izdarīta un pieņemta, kad to ir apstiprinājis Organizētājs. Visas pieņemtās likmes ir atspoguļotas Klienta konta sadaļā “Likmju vesture”. Strīdu gadījumos par likmes izdarīšanas laiku tiek uzskatīts laiks, kad likme reģistrēta Organizētāja serverī. Ja tehnisku iemeslu dēļ Klients nav saņēmis apstiprinājumu par likmes pieņemšanu, likme skaitās izdarīta, ja tā reģistrēta konta sadaļā “Likmju vesture”. Visu izdarīto likmju rūpīga pārbaude ir Klienta personīga atbildība. Organizētājs nenes atbildību par “dubultām” un “pazaudētām” likmēm.

 

2.9. Tehniskas kļūdas vai komunikācijas traucējumi Klienta iekārtā nav likmes atcelšanas iemesls, ja likme ir reģistrēta Organizētāja serverī.

 

2.10. Likmju pieņemšanas nosacījumi (handikapi, koeficienti, virs/zem likmes, kombinēto likmju ierobežojumi utt.) var tikt mainīti pēc jebkuras likmes. Koeficienti iepriekš izdarītām likmēm paliks nemainīgi. Pirms izdarīt likmi, Klientiem ir jāiepazīstas ar visām izmaiņām likmju piedāvājumā un koeficientos.

 

2.11. Likmi var anulēt tikai gadījumā, ja ir kļūda, kas saistīta ar pasākumu, uz kuru likme izdarīta. Citas kļūdainas likmes vai likmju detaļas neietekmēs tās vai to derīgumu.

 

2.12. Netiek pieņemtas likmes, ja tās savstarpēji var ietekmēt viena otru. Organizētājs patur tiesības atcelt šādas likmes pat gadījumos, ja Klientam kļūdas dēļ ir izdevies to veikt. Šādos gadījumos likmes var tikt atceltas pat pēc rezultātu paziņošanas.

 

2.13. Organizētājs neatļauj sindicētas derības. Likmes, kas ir veiktas no vairākiem kontiem ar vienādu IP adresi, var tikt kvalificētas kā sindicētas derības, arī gadījumā, ja nav sasniegti likmju limiti. Likmes, kas ir veiktas no viena konta uz vienu un to pašu iznakumu lai pārsniegt iznakuma likmes limitu, arī var tikt kvalificētas kā sindicētas derības.

 

2.14. Konstatējot sindicētās derības, Organizētājs patur tiesības slēgt Klienta kontu un konfiscēt iegūto laimestu vai atcelt visas Klienta likmes (arī jau noslēgušās).

 

2.15. Likmes aizliegts veikt personām uz sporta notikumiem, kuros tās ir tieši vai netieši iesaistītas – sportisti, treneri, tiesneši, sporta funkcionāri un citi.

 

2.16. Ja ir aizdomas par spēļu iznākuma ietekmēšanu, lai gūtu peļņu totalizatorā, Organizētājs patur tiesības neizmaksāt naudu līdz apstākļu noskaidrošanai. Ja tiek pierādīts, ka ir notikusi spēļu rezultātu falsifikācija, Organizētājs patur tiesības atcelt veiktās likmes.

 

2.17. Likmes tiek pieņemtas līdz spēles sākumam. Ja kļūdas dēļ tas ir izdevies arī pēc spēles sākuma, šīs likmes neatkarīgi no to iznākuma, tiek atceltas. Izņēmums ir Live likmes.

 

2.18. Live likmes tiek pieņemtas attiecīgā notikuma gaitā. Likmes tiek pieņemtas no notikuma sākuma līdz noteiktam laikam. Visas likmes, kas tika izdarītas līdz noteiktam laikam, tiek uzskatītas par derīgām ar tādiem koeficientiem, kādus Klients tika izvēlējies likmju izdarīšanas brīdī.

 

2.19. Visas atcelto notikumu likmes tiks atceltas un atmaksātas. Kombinētās likmes tiks aprēķinātas izslēdzot atcelto likmju notikumus.

 

2.20. Likmes tiek atceltas arī gadījumos, ja mainās spēles norisei būtiski apstākļi – norises vieta, laiks vai pretinieks.

 

2.21. Organizētājs patur tiesības izlabot jebkuras acīm redzamas kļūdas un veikt nepieciešamos soļus, lai nodrošinātu godīgu pakalpojumu sniegšanu tā Klientam. Acīmredzama kļūda ir neprecīza informācija par notikumu, kas publicēta WinGuru vietnē, piemēram: otrādi publicēts handikaps, nepareizi komandu nosaukumi vai vārdi, nepareizi sākuma laiki vai citas tehniskas kļūdas.

 

2.22. Organizētājs patur tiesības atzīt likmes (vai to daļu) par anulētām (izmaksas koeficients “1″) vai apturēt izmaksas līdz pārbaudes beigām (ieskaitot tiesu) šādos gadījumos:

 

2.22.1. Tika pieļautas kļūdas pieņemot likmes;

 

2.22.2. Tika konstatēta programmatūras/mājas lapas kļūda (acīmredzamas drukas kļūdas piedāvāto notikumu sarakstā, koeficientu nesaskaņa/pretruna dažādās pozīcijās, neparasti vai nepareizi koeficienti, utt.);

 

2.22.3.Ja ir pierādījumi par negodīgas rīcības veikšanu;

 

2.22.4. Novirze no spēkā esošajiem noteikumiem likmes pieņemšanas laikā;

 

2.22.5. Ir citi apstākļi, kas apliecina likmes nepareizību.

Strīdu gadijumā spēlētaju vārdi, komandu nosaukumi utt. par spēkā esošiem ir angļu valodā.

 

2.23. Gadījumā, ja Organizētājs nolemj slēgt Klienta kontu, iepriekš izdarītās un pieņemtās likmes joprojām būs spēkā un Klientam tiks izmaksāti laimesti.

 

2.24. Laimesti tiks ieskaitīti Klienta kontā pēc tam, kad ir apstiprināts gala rezultāts. Jebkādiem vēlāk veiktiem labojumiem rezultātā, piemēram, disciplinārlietām, diskvalifikācijām vai valdošo organizāciju iejaukšanām, nav ietekmes uz rezultātu. Tāpat par gala rezultātu tiks uzskatīts oficiāli publicētie rezultāti, pat ja tie neatbilst realitātei. Piemēram, ja UEFA mājas lapā publicētajā spēles protokolā attiecīgajā spēlē būs fiksēti 5 stūra sitieni, bet skatoties video atkārtojumu būs konstatējami 6, par korekto iznākumu tiks uzskatīta UEFA vietnē norādītā informācija.

 

2.25. Likme tiks uzskatīta par atceltu, ja pasākums tiek atcelts vai pārtraukts un gala rezultāts netiek konstatēts 24 stundu laikā.

 

2.26. Live likmes tiek apstiprinātas 10 sekundes. Ja šajā laikā mainās likmes koeficients, Live likme ir jāveic no jauna. Likmju koeficientu maiņa Live likmju gadījumā mainās automātiski atbilstoši spēles gaitai.

 

2.27. Ja likme tika veikta uz notikumu kas jau ir noticis, piemēram: likme uz to kura komanda gūs pirmos vārtus tika uzlikta pēc tam kad pirmie vārti jau tika gūti, likme tiek atcelta un atmaksāta ar koeficientu 1.

 

2.28. Apzināti novēloti likmju izdarīšanas mēģinājumi, kad likmes iznākums jau ir zināms, uzskatīsim par krāpšanos un Organizētājs patur tiesības attiecīgi rīkoties, tai skaitā atcelt likmes un slēgt Klientu kontu. Organizētājs neuzņemas nekādu atbildību par drukas, pārraides, novērtēšanas un citām kļūdām. Organizētājs patur tiesības pārvērtēt acīm redzamas kļūdas likmju izveidē un/vai rezultāta novērtējumā arī pēc notikuma beigām – kā arī paziņot iesaistītās likmes par atceltām. Organizētājs neuzņemas nekādu atbildību par livescore (tiešraides) rezultāta atspoguļojuma pareizību, statistiku un citiem datiem, kuri tiek nodrošināti Live likmju laikā.

 

2.29. Organizētājs patur tiesības atteikt likmi no jebkuras personas, nepaskaidrojot tā iemeslus, kā arī nosaka valstis, no kurām tiešsaisates Klienti netiek apkalpoti.

 

2.30. Ja kāds no notikumiem, tā iznākums izraisa šaubas un liek domāt par negodīgu rīcību, Organizētājs patur tiesības aizturēt jebkuru izmaksas pieprasījumu. Ja negodīga notikuma faktu izdodas pierādīt, Organizētājs patur tiesības anulēt likmes, kas tika izdarītas uz attiecīgo notikumu.

 

3. Totalizatora piedāvājuma un pieņemšanas noteikumi
 

a. Likmju veidi un piemēri

 

3.1. Vienkārša likme – likme, kas tiek izdarīta uz viena notikuma iznākumu. Vienkāršas likmes laimests ir vienāds ar likmes summu pareizinātu ar likmes koeficientu.

Piemērs:

Likmes summa 5 €, koeficents k=2.5, pareizas prognozes gadījumā laimests ir 12,5 €.

 

3.2. Kombinēta likme (ekspresis) – likme uz vairāku savā starpā nesaistītu notikumu iznākumiem.

Kombinēta likmē, nedrīkst iekļaut notikumu un tā iznākumu vairāk par vienu reizi, kā arī nedrīkst iekļaut savstarpēji saistītus notikumus. Kombinēta likme tiek uzskatīta par uzvarētu, ja visi notikumi un to iznākumi ir pareizi uzminēti (rezultāti sakrīt ar prognozēm). Ja vismaz viens notikums nav uzminēts, kombinēta likme tiks zaudēta, izņemot gadījumus, kad organizētājs ir noteicis attiecīgu papildus laimesta iespēju. Kombinētas likmes laimests ir vienāds ar likmes summu pareizinātu ar visiem likmes koeficientiem, kas ir iekļauti šajā likmē.

Piemērs:

Kombinēta likme sastāv no trīs notikumiem ar koeficientiem k=2.6, k=3.5 un k=1.2 un likmes summa ir 10 €, tad koeficientu reizinājums būs 10.92 un šo skaitli ir jāreizina ar 10 €, lai izrēķinātu laimētās kartītes gala summu 109.20 €. Ja kombinētā likmē tiek iekļauti savstarpēji saistīti notikumi, tad, reizinot laimesta summu, tiks ņemts vērā tikai notikums ar augstāku koeficientu un visi pārējie tiks rēķināti ar koeficientu “1″.

Kombinēto likmju ierobežojumi. Sekojošie iznākumi nevar tikt iekļauti kombinētajā likmē vairāk par vienu reizi:

- Futbola spēles rezultāts

- Tenisa spēles (seta) rezultāts

- Pirmā puslaika un Pamatlaika rezultāts.

Tikai viens no savstarpēji saistītiem notikumiem var tikt iekļauts kombinētajā likmē.

 

3.3. Sistēma – pilna visu iespējamo kombinēto likmju virkne izvēlēto likmju starpā. Katra kombinācija sistēmā tiek aprēķināta kā atsevišķa kombinētā likme. Katrai kombinētai likmei, kas ietilpst šādā sistēmā ir raksturīgs vienāds notikumu un likmju summu skaits. Lai sistēmas likme laimētu nepieciešams, lai pareizas būtu noteikts skaits prognožu no kopējā sistēmas prognožu skaita, kas tiek noteikts sistēmas nosaukumā, piemēram, 2 no 3 vai 3 no 4 utt. Likmes kopējā summa tiek sadalīta proporcionāli kombinēto likmju skaitam sistēmā. Sistēmas likmes laimests ir vienāds ar iekļauto kombinēto likmju laimestu summu.

Piemērs:

Trīs nesaistītu notikumu sistēma 2 no 3, notikums Nr.1 k=2.00, notikums Nr.2 k=3.50, notikums Nr.3 k=2.40, likmes summa 300 €. Sistēma sadalīta sekojošās kombinētās likmēs:

Kombinētā likme Nr.1

notikums Nr.1 k=2.00

notikums Nr.2 k=3.50

Likmes summa 100 €, k=7.00

Kombinētā likme Nr.2

notikums Nr.1 k=2.00

notikums Nr.3 k=2.40

Likmes summa 100 €, k=4.80

Kombinētā likme Nr.3

notikums Nr.2 k=3.50

notikums Nr.3 k=2.40

Likmes summa 100 €, k=8.40

Ja visi trīs notikumi ir prognozēti pareizi, laimests tiek aprēķināts sekojoši:

100 € * 7.00 + 100 € * 4.80 + 100 € * 8.40 = 2020 €.

Ja pareiza ir prognoze notikumiem Nr.2 un Nr.3, laimests tiek aprēķināts sekojoši:

100 € * 8.40 = 840 €

 

3.4. Ķēdīte – savā starpā nesaistītu vienkāršu likmju kombinācija. Ķēdītes likmes uzvaras priekšnoteikums ir pirmās likmes uzvara. Pirmā likme tiek uzskatīta par aritmētisko pirmo likmi ķēdītē, nevis tā, kas notiek ātrāk par citiem. Tādā veidā likmju kārtību nosaka klients. No ķēdītes pirmā posma laimesta tiek veidota otrā posma likme un atlikusī nauda tiek ieskaitīta ķēdītes pamata kontā. Ja otra likme tiek zaudēta, tad likmes summa uz trešo posmu tiek atskaitīta no ķēdītes pamata konta. Gadījumā, ja ķēdītes pamata konta bilance sasniedz nulli, visa ķēdītes likme tiek zaudēta. Pretējā gadījumā, ja ķēdītes posmi uzvar, ķēdītes pamata konts nepārtraukti pieaug. Noslēgumā klients saņems ķēdītes pamata konta bilanci kā laimestu no izdarītas ķēdītes likmes.

Nosakot gala uzvaras koeficientus visiem likmju veidiem, dažu iznākumu īpatnības tiek ņemtas vērā (t.i., likmes, kas tika izdarītas uz dalībnieka uzvaru sacensībās, kur uzvarētāju skaits ir lielāks par vienu; likmes ar handikapu uz dalībnieka uzvaru sacensībās, kur handikapa vērtība sakrīt ar sacensības rezultātu).

Piemēri:

Ķēditē tiek izvēlēti pieci savstarpēji nesaistīti notikumi, likmes summa 100 €:

Ķēdīte k Likme € Rezultāts Laimests Ķēdītes

bilance €

€100.00

Notikums nr.1 1.55 €100.00 + €155.00 €155.00

Notikums nr.2 1.25 €100.00 + €125.00 €180.00

Notikums nr.3 1.85 €100.00 - €0.00 €80.00

Notikums nr.4 2.00 €80.00 + €160.00 €160.00

Notikums nr.5 1.55 €100.00 + €155.00 €215.00

Ķēdītes likmes laimests: €215.00

Ķēditē tiek izvēlēti pieci savstarpēji nesaistīti notikumi, likmes summa 200 €:

Ķēdīte k Likme € Rezultāts Laimests Ķēdītes

bilance €

€200.00

Notikums nr.1 1.55 €200.00 + €310.00 €310.00

Notikums nr.2 1.37 €200.00 - €0.00 €110.00

Notikums nr.3 2.00 €110.00 - €0.00 €0.00

Notikums nr.4 2.45 €0.00 + €0.00 €0.00

Notikums nr.5 1.75 €0.00 + €0.00 €0.00

Ķēdītes likmes laimests: €0.00

 

3.5. Super likme – likme, kas ir lielāka par maksimāli atļautu limitu. Izdarot šādu likmi, tā tiek nosūtītam izskatīšanai sistēmas administratoram. Lēmums par likmes pieņemšanu vai nepieņemšanu parasti aizņem līdz 5 minūtēm.

 

b. Likmju iznākumi un piemēri

 

3.6. Spēles iznākums – tas ir vienkāršākais likmes iznākums. Iespējams prognozēt:

1 – pirmās komandas uzvara spēlē

X – neizšķirts rezultāts spēlē

2 – otrās komandas uzvara

Iznākumu „1” aprēķina pēc pamatlaika rezultāta, iznākumu „1 spēlē” aprēķina, ietverot arī papildlaiku.

Basketbolā tikai „1-X-2” aprēķina tikai pēc pamatlaika rezultāta, visas pārējās likmes aprēķina, ietverot papildlaika rezultātu.

Ja līnijā nav norādīts likmes iznākums X (neizšķirts), tad „1-2” aprēķina ar papildlaiku un konkrētajā spēlē tika piedāvāta arī pozīcija iznākums neizšķirts.

Likmes iznākums „1,1” futbolā attiecas uz līniju Puslaiks/Spēle un attiecas uz pirmā puslaika un visas spēles uzvarētāju, t.i. „1,1” laimē ja pirmo puslaiku un spēle beidzas ar pirmās komandas uzvaru, tas attiecas basketbolā uz pirmo ceturtdaļu un spēli, tenisā uz pirmo setu un spēli, hokejā uz pirmo periodu un spēli.

 

3.7. Dubultiespēja – likmes iznākums ar papildus nodrošināšanos. Iespējams prognozēt:

1X – pirmās komandas uzvara vai neizšķirts. Lai laimētu šāda likme, pirmā komanda nedrīkst zaudēt spēli.

12 – pirmās vai otrās komandas uzvara spēlē, nebūs neizšķirts.

X2 – otrās komandas uzvara vai neizšķirts. Lai laimētu šāda likme, otrā komanda nedrīkst zaudēt spēli.

 

3.8. Vairāk/Mazāk (fora). Tas ir vārtos/punktos/setos izteikts pārākums vai atpalikšana vienam mača dalībniekam no otra mača dalībnieka, kas var būt pozitīvs, negatīvs vai nulle.

Negatīvas Vairāk/Mazāk vērtības likme uz komandu nozīmē, ka šai komandai jāuzvar spēlē kā minimums vismaz ar tādu vārtu starpību kā Vairāk/Mazāk vērtībā. Ja šī komanda uzvar ar vārtu starpību, kas precīzi vienāda ar Vairāk/Mazāk vērtību, tad likmes uz negatīvo Vairāk/Mazāk likmi ar šādu vērtību tiek aprēķinātas ar koeficentu 1.

Pozitīvas Vairāk/Mazāk vērtības likme uz komandu nozīmē, ka šī komanda nedrīkst zaudēt spēlē ne vairāk kā ar tādu vārtu starpību kā Vairāk/Mazāk vērtībā. Ja šī komanda zaudē ar vārtu starpību, kas precīzi vienāda ar Vairāk/Mazāk vērtību, tad likmes uz pozitīvo Vairāk/Mazāk likmi ar šādu vērtību tiek aprēķinātas ar koeficentu 1.

Nulles vērtības Vairāk/Mazāk likme uz komandu nozīmē, ka šai komanda jāspēj kā minimums nezaudēt spēli. Ja spēle beidzas ar neizšķirtu rezultātu, tad visas likmes liktas uz nulles Vairāk/Mazāk uz jebkuru no komandām tiek aprēķinātas ar koeficientu 1.

Piemērs:

Veicot likmi iznākumam „Vairāk/Mazāk2 (2)”, t.i. prognozējot ka 2 komanda nezaudēs vairāk kā ar 2 vārtu starpību:

Ja spēle beidzas ar rezultātu „2:1”, pēc Vairāk/Mazāk vērtības pieskaitīšanas rezultāts kļūst „2:3”- likme ir uzvarējusi.

Ja spēle beidzas ar rezultātu „3:0”, pēc Vairāk/Mazāk vērtības pieskaitīšanas rezultāts kļūst „3:2”- likme ir zaudējusi, jo 2 komanda zaudējusi pat ņemot vērā Vairāk/Mazāk vērtību.

Ja spēle beidzas ar rezultātu „2:0”, pēc Vairāk/Mazāk vērtības pieskaitīšanas rezultāts kļūst „2:2”- likme tiek aprēķināta ar koeficientu „1”.

Piemērs:

Veicot likmi iznākumam „Vairāk/Mazāk1 (-1)”, t.i. prognozējot ka 1 komanda uzvarēs vismaz ar 1 vārtu starpību:

Ja spēle beidzas ar rezultātu „3:1”, pēc Vairāk/Mazāk vērtības pieskaitīšanas rezultāts kļūst „2:1”- likme ir uzvarējusi.

Ja spēle beidzas ar rezultātu „1:1”, pēc Vairāk/Mazāk vērtības pieskaitīšanas rezultāts kļūst „0:1”- likme ir zaudējusi, jo 1 komanda zaudējusi ņemot vērā Vairāk/Mazāk vērtību.

Ja spēle beidzas ar rezultātu „2:1”, pēc Vairāk/Mazāk vērtības pieskaitīšanas rezultāts kļūst „1:1”- likme tiek aprēķināta ar koeficientu „1”.

 

3.9. Handikaps – tas ir vārtos/punktos/setos izteikts pārākums vai atpalikšana vienam mača dalībniekam no otra mača dalībnieka. Handikaps – viens no iznākuma Vairāk/mazāk paveidiem.

 

3.10. Eiropas handikaps – papildus likme notikuma iznākumam – komandas uzvara ar precīzu starpību gūtajiem vārtiem.

Piemērs:

1-Handikaps (-1)/ X-Handikaps (1)/ 2- Handikaps (1)

Likme notikumam 1-Handikaps (-1) uzvar tikai gadījumā, ja pirmā komanda uzvar maču ar vismaz 2 vārtu starpību. Šis iznākums vienāds ar iznākumu Vairāk/mazāk 2 (0.5)

Likme notikumam X-Handikaps (1) uzvar tikai gadījumā, ja pirmā komanda uzvar spēli ar precīzi vienu vārtu starpību.

Likme notikumam 2-Handikaps (1) uzvar tikai gadījumā, ja 2 komanda nezaudē spēli. Šis iznākums līdzvērtīgs iznākumam fora 2 (0.5)

Piemērs:

1-Handikaps (1)/ X-Handikaps (-1)/ 2- Handikaps (-1)

Likme notikumam 1-Handikaps (1) uzvar tikai gadījumā, ja pirmā komanda nezaudē maču. Šis iznākums vienāds ar iznākumu Vairāk/mazāk 1 (0.5).

Likme notikumam X-Handikaps (-1) uzvar tikai gadījumā, ja otrā komanda uzvar spēli ar precīzi vienu vārtu starpību.

Likme notikumam 2-Handikaps (-1) uzvar tikai gadījumā, ja 2 komanda uzvar spēli vismaz ar 2 vārtu starpību. Šis iznākums līdzvērtīgs iznākumam Vairāk/mazāk fora 2 (-1.5)

Piemērs:

1-Handikaps (-2)/ X-Handikaps (2)/ 2- Handikaps (2)

Likme notikumam 1-Handikaps (-2) uzvar tikai gadījumā, ja pirmā komanda uzvar maču vismaz ar 3 vārtu starpību. Šis iznākums vienāds ar iznākumu Vairāk/mazāk fora 1 (-2.5).

Likme notikumam X-Handikaps (2) uzvar tikai gadījumā, ja pirmā komanda uzvar spēli ar precīzi 2 vārtu starpību.

Likme notikumam 2-Handikaps (2) uzvar tikai gadījumā, ja 2 komanda nezaudē spēli vairāk kā ar 1 vārtu starpību. Šis iznākums līdzvērtīgs iznākumam Vairāk/mazāk fora 2 (1.5)

Piemērs:

1-Handikaps (2)/ X-Handikaps (-2)/ 2-Handikaps (-2)

Likme notikumam 1-Handikaps (2) uzvar tikai gadījumā, ja pirmā komanda nezaudē maču vairāk kā ar 1 vārtu starpību. Šis iznākums vienāds ar iznākumu Vairāk/mazāk fora 1 (1.5).

Likme notikumam X-Handikaps(-2) uzvar tikai gadījumā, ja otrā komanda uzvar spēli ar precīzi 2 vārtu starpību.

Likme notikumam 2-Handikaps (-2) uzvar tikai gadījumā, ja 2 komanda uzvar spēli vairāk kā ar 3 vārtu starpību. Šis iznākums līdzvērtīgs iznākumam Vairāk/mazāk fora 2 (-2.5)

 

3.11. Totāls – tas ir kopējā vartu/punktu/geimu kurus iesituši/ieguvuši/nospēlējuši abi notikuma dalībnieki. Tiek piedāvātas šādas prognozes:

 

3.11.1. Totāls vairāk – šī ir likme uz to, ka abu notikumu dalībnieku iesisto/iegūto vārtu/punktu būs vairāk par noteikto lielumu (totāla skaitli). Ja kopējais notikuma dalībnieku iegūto vārtu/punktu skaits ir vienāds ar totāla skaitli, tad likme tiek aprēķināta ar koeficientu 1.

 

3.11.2. Totāls mazāk – šī ir likme uz to, ka abu notikumu dalībnieku iesisto/iegūto vārtu/punktu būs mazāks par noteikto lielumu (totāla skaitli). Ja kopējais notikuma dalībnieku iegūto vārtu/punktu skaits ir vienāds ar totāla skaitli, tad likme tiek aprēķināta ar koeficientu 1.

 

3.11.3. Precīzs vārtu skaits spēlē – šī ir likme uz to, ka abu notikumu dalībnieku iesisto/iegūto vārtu/punktu būs precīzi vienāds ar noteikto lielumu (totāla skaitli) vai būs vienāds ar vienu no intervālu variantiem, piemēram, „0-1 vārti”, „2-3 vārti” utt.

 

3.12. Āzijas totāls – tas ir totāls, kura lielums dalās ar „0.25” bet nedalās ar „0.5” bez atlikuma, piemēram, 1.25; 1.75; 2.25 utt). Āzijas totāls ir ekvivalents divām atsevišķām likmēm uz parastiem totāliem, viena likme nosacīti dalās divās likmēs – viena likme ar totālu, kas par 0.25 mazāka par Āzijas totāla lielumu, otra likme ar totālu, kas par 0.25 lielāka par Āzijas totāla lielumu. Katras šādas likmes koeficients ir vienāds ar Āzijas totāla koeficientu, likmes summa katrai šādai likmei vienāda ar pusi no Āzijas totāla likmes summas, laimesta summa ir vienāda ar laimestu summām par katru no šīm likmēm.

Piemērs:

Likme uz „Totāls vairāk 2.25” ar koeficientu 1.85 par summu 100 € nosacīti dalās divās sekojošās likmēs:

Totāls vairāk 2.0 ar koeficientu 1.85 par summu 50 €

Totāls vairāk 2.5 ar koeficientu 1.85 par summu 50 €

Piemērs:

Likme uz „Totāls mazāk 2.75” ar koeficientu 1.75 par summu 50 € nosacīti dalās divās sekojošās likmēs:

Totāls mazāk 2.5 ar koeficientu 1.75 par summu 25 €

Totāls mazāk 3.0 ar koeficientu 1.75 par summu 25 €

Piemērs laimesta aprēķinam vienkāršai likmei uz Āzijas totālu:

Piemērs:

Ir veikta likme „Totāls vairāk 2.75” ar koeficentu 2 par summu 200 €, šī likme nosacīti dalās divās atsevišķās likmēs:

Totāls vairāk 2.5 ar koeficientu 2 par summu 100 €

Totāls vairāk 3.0 ar koeficientu 2 par summu 100 €

Ja spēlē iesisti 2 vai mazāk vārtu, tad:

Laimests likmei Totāls vairāk 2.5 ar koeficientu 2 par summu 100 € ir vienāds ar 100 € * 0 = 0 €

Laimests likmei Totāls vairāk 3.0 ar koeficientu 2 par summu 100 € ir vienāds ar 100 € * 0 = 0 €

Šajā gadījumā kopējā laimesta summa Āzijas totālam 0 € + 0 € = 0 €

Ja spēlē iesisti 3 vārti, tad:

Laimests likmei Totāls vairāk 2.5 ar koeficientu 2 par summu 100 € ir vienāds ar 100 € * 2.00 = 200 €

Laimests likmei Totāls vairāk 3.0 ar koeficientu 2 par summu 100 € ir vienāds ar 100 € * 1.00 = 100 €

Šajā gadījumā kopējā laimesta summa Āzijas totālam 200 € + 100 € = 300 €

Ja spēlē iesisti 4 un vairāk vārti, tad:

Laimests likmei Totāls vairāk 2.5 ar koeficientu 2 par summu 100 € ir vienāds ar 100 € * 2.00 = 200 €

Laimests likmei Totāls vairāk 3.0 ar koeficientu 2 par summu 100 € ir vienāds ar 100 € * 2.00 = 200 €

Šajā gadījumā kopējā laimesta summa Āzijas totālam 200 € + 200 € = 400 €

Piemērs kombinētai likmei, kurā ietilpst Āzijas totāls. Ja kombinētajā likmē ietilpst Āzijas totāls, tad šī likme nosacīti dalās divās atsevišķās kombinētajās likmēs, pie kam katrs iznākums (Āzijas totāls), kas ietilps kombinētajā likmē, palielina kombinēto likmju skaitu, kurā nosacīti dalās pamata kombinētā likme 2 reizes.

Piemērs:

Izvēlēti trīs dažādu notikumu iznākumi, Notikuma Nr.1 iznākums k=2.00, Notikuma Nr.2 iznākums k=1.60, Notikuma Nr.3 Āzijas totāls mazāk 3.25 k=1,50, likmes summa 200 €. Šī likme nosacīti dalās divās atsevišķas kombinētajās likmēs

Kombinētā №1 k Rezultāts

Notikuma Nr.1 iznākums 2.00 ?

Notikuma Nr.2 iznākums 1.60 ?

Totāls mazāk (3.0) 1.50 ?

Likmes summa 100 €, k=4.80

Kombinētā №2 k Rezultāts

Notikuma Nr.1 iznākums 2.00 ?

Notikuma Nr.2 iznākums 1.60 ?

Totāls mazāk (3.5) 1.50 ?

Likmes summa 100 €, k=4.80

Pieņemot, ka pareizi prognozēti Notikumu Nr.1; Nr.2 iznākumi, ja trešajā notikumā iesisti 2 vai mazāk vārtu, tad:

Laimests likmei Kombinētā №1 ir 100 € * 4.80 = 480 €

Laimests likmei Kombinētā №2 ir 100 € * 4.80 = 480 €

Tātad kopējais laimests par kombinēto likmi ir 480 € + 480 € = 960 €.

Pieņemot, ka pareizi prognozēti Notikumu Nr.1; Nr.2 iznākumi, ja trešajā notikumā iesisti 3 vārti, tad:

Laimests likmei Kombinētā №1 ir 100 € * 3.20 = 320 €

Laimests likmei Kombinētā №2 ir 100 € * 4.80 = 480 €

Tātad kopējais laimests par kombinēto likmi ir 320 € + 480 € = 800 €.

Pieņemot, ka pareizi prognozēti Notikumu Nr.1; Nr.2 iznākumi, ja trešajā notikumā iesisti 4 un vairāk vārtu, tad:

Laimests likmei Kombinētā №1 ir 100 € * 0.00 = 0 €

Laimests likmei Kombinētā №2 ir 100 € * 0.00 = 0 €

Tātad kopējais laimests par kombinēto likmi ir 0 € + 0 € = 0 €.

 

3.13. Idividuālais totāls – tas ir viena konkrēta notikuma dalībnieka iesistie/iegūtie/nospēlētie vārti/punkti/geimi. Iespējams prognozēt:

 

3.13.1. Komandas vārti vairāk – tā ir likme par to, ka konkrētas komandas iesisto vārtu daudzums būs lielāks par noteiktu vērtību (individuālā totāla lielums). Ja konkrētas komandas iesisto vārtu daudzums būs precīzi vienāds ar individuālā totāla lielumu, tad likmes uz individuālo totālu ar šo lielumu tiks aprēķinātas ar koeficientu 1.

 

3.13.2. Komandas vārti mazāk – tā ir likme par to, ka konkrētas komandas iesisto vārtu daudzums būs mazāks par noteiktu vērtību (individuālā totāla lielums). Ja konkrētas komandas iesisto vārtu daudzums būs precīzi vienāds ar individuālā totāla lielumu, tad likmes uz individuālo totālu ar šo lielumu tiks aprēķinātas ar koeficientu 1.

 

3.13.3. Precīzs komandas vārtu skaits – tā ir likme uz to, ka konkrētas komandas iesisto vārtu skaits būs precīzi vienāds ar konkrēto totāla lielumu vai būs vienāds ar kādu no noteikto intervālu variantiem, piemēram: 0-1 vārti, 2-3 vārti utt.

 

3.14. Spēles rezultāts. Nepieciešams prognozēt spēles precīzu gala rezultātu.

 

3.15. Pirmā puslaika un Pamatlaika rezultāts. Nepieciešams pareizi prognozēt spēles puslaika rezultātu un spēles pamatlaika rezultātu. Sekojošie apzīmējumi tiek lietoti piedāvājuma sarakstā: U – uzvara, N – neizšķirts. Pirmajā vietā atrodas pirmā puslaika rezultāts un otrajā vietā atrodas pamatlaika rezultāts, t.i. U2U1 nozīmē, ka otrā komanda ir vadībā pēc pirmā puslaika un pirmā komanda ir uzvarējusi spēli. Ir iespējamas 9 versijas: U1U1, U1N, U1U2, NU1, NN, NU2, U2U1, U2N, U2U2.

 

3.16. Likmes uz katra perioda produktivitāti (ceturtdaļa, geims, sets, innings). Nepieciešams prognozēt, kurš no periodiem (ceturtdaļām, geimiem, setiem, inningiem) būs produktīvāks (kad tiks gūti visvairāk punktu, vārti, utt.) vai kāds no viņiem būs vienlīdz produktīvs.

 

3.17. Pirmo vārtu gūšanas veids (no tiešā brīvsitiena, 11 metru soda sitiena, sitiena ar galvu, cita veida sitienu vai sitienu savos vārtos). Likmes “No Tiešā Brīvsitiena” tiek uzskatītas par uzvarētām, ja vārtus guva spēlētājs, kas ir izpildījis šo sitienu. Likmes “No 11 metru soda sitiena” tiek uzskatītas par uzvarētām, ja vārti tika gūti no 11 metru soda sitiena. Likmes “No sitiena ar galvu” tiek uzskatītas par uzvarētām, ja vārti tika gūti no sitiena ar spēlētāja galvu. Likmēs “No sitiena” neietilpst sekojošie vārtu gūšanas veidi: “No Tiešā Brīvsitiena”, “No 11 metru soda sitiena “, “No sitiena ar galvu” un “Sitiens savos vārtos”. Likme “Sitiens savos vārtos” tiek uzskatīts par uzvarētu, ja tiek reģistrēti vārti, kurus guva vārtu zaudējošas komandas spēlētājs (iesita savos vārtos).

 

3.18. ”Gūs divus vārtus”. Šī likme tiek uzskatīta par uzvarētu, ja viens no abu komandu spēlētājiem spēles laikā gūs divus vai vairākus vārtus.

 

3.19. ”Būs hattrick”. Šī likme tiek uzskatīta par uzvarētu, ja viens no abu komandu spēlētājiem spēles laikā gūs trīs vai vairākus vārtus.

 

3.20. ”Gūs četrus vārtus” (poker). Šī likme tiek uzskatīta par uzvarētu, ja viens no abu komandu spēlētājiem spēles laikā gūs četrus vai vairākus vārtus.

 

3.21. Mājas – Viesi. Mājas (laukuma saimnieki) vai viesu komandu uzvara, ievērojot handikapus. Uzvara tiek noteikta ar mājas un viesu komandu vārtu (punktu) starpību palīdzību, ievērojot handikapus. Likmju izdarīšana uz neizšķirtu daudzumu, mājas komandu uzvarām un viesu komandu uzvarām vienā turnīra spēļu kārtā.

 

3.22. Dalībnieka rezultāts. Šī likme tiks uzskatīta par uzvarētu, ja dalībnieks sasniegs noteiktu sacensības kārtu (t.i., fināls, 1/8 fināls, 1/4 fināls, pusfināls, utt.), vai kāda būs tā galīgā vieta sacensībās (grupu posmā, utt.), vai viņš sasniegs nākamo kārtu (raundu). Ja nākamās kārtas sasniegšana dalībniekam, jebkādu iemeslu pēc, tiek atcelta, tas netiks ņemts vērā, un laimests tiks izmaksāts saskaņā ar jau notikušiem sacensību rezultātiem. Likmēm par nākamās kārtas sasniegšanu, kad dalībnieki tiekas vairākas reizes un dalībnieku (komandu) starpā būs mājas priekšrocību izmaiņas, likmes paliks nemainīgas. Ja viena no spēlēm nav notikusi, vai tika pārtraukta, vai tika mainīts pirmās spēles rezultāts, tad nākamās kārtas sasniegšana tiek noteikta pēc fakta, kura komanda (dalībnieks) ir, to sasniedzis. Ja neviena no spēlēm nav notikusi, tad šādas likmes tiks rēķinātas ar koeficientu “1″. Ja spēles dalībnieks nespēj to pabeigt vai jebkādu iemeslu dēļ (trauma, atteikums, utt.) piedalīties tajā un ja spēle netika tajā momenta apstādināta, tad likmes, kas tika veiktas uz šo dalībnieku, būs spēkā. Likmes tiks uzvarētas, ja tiks sasniegts rezultāts, un zaudētas ja rezultāts netiks sasniegts (ja vien nav citādi norādīts piedāvājuma sarakstā). T.i. likme par spēlētāja uzvaru spēlē būs zaudēta, bet likme par to, ka spēlētājs nesasniegs 1/8 finālu būs uzvarēta, jo spēlētājs pameta sacensības traumas dēļ.

 

3.23. Mača uzvarētājs – likme par mača gala uzvarētāju ieskaitot pagarinājumu, soda sitienus pēc mača utt.

 

3.24. Uzvarētājs pa minūtēm – likme, kurā nepieciešams prognozēt rezultātu (1, X, 2) kuru sasniegs komandas mača noteiktā minūtē, piemēram „no 1 līdz 30 minūtei” vai „1 līdz 60 minūtei” utt). Visi iespējamie notikumi, kas varētu notikt mačā pēc noteiktās minūtes beigām netiek ņemti vērā.

 

3.25. Sausā uzvara – likme uz to ka uzvarēs konkrēta komanda un neielaidīs savos vārtos nevienus vārtus, ripu utt.

 

3.26. Gribasspēka uzvara (rakstura uzvara) – likme uz to, ka uzvarēs komanda, kas spēles gaitā pirmā zaudēs vārtus.

 

3.27. Iekļūšana – likme uz to ka dalībnieks iekļūst sacensību nākamajā kārtā, raundā utt.

 

3.28. Kešauts – izdarot vienkaršas vai kombinētas likmes, Jūs varat veikt naudas atgriešanu izmantojot opciju kešauts, negaidot notikuma rezultātu.

Kalkulacija: CO=(ki/kf*A)* 0,9

Vienadojums augšā parada iespejamo kešauta summu vienkaršai likmei, kur CO ir kešauta summa, Ki ir sākotnejs koeficients (kombinētas likmes gadijumā, Ki vienmer ir vienāds visu notikumu koeficientiem, kas ir reizinati viens ar otru), Kf ir pedejais koeficients (pēc izmaiņas. Ja koeficients nav mainijies pirms kešauta, tad Kf=Ki, kombinētas likmes gadijumā pedejais koeficients ir visu likmes notikumu koeficienti izņemot tos, kas jau beigušies – pēc izmaiņas, ja tas notiks) reizinati viens ar otru, A ir likmes summa, 0,9 ir reizinātajs, kas izpauž 10% (vienkaršam likmem) komisiju, kas tiek atskaitīta kešauta izdarišanas brīdī.

Kombinētam likmem komisija ir 20%.

Piemeram:

Jūs izdarijāt vienkaršu likmi 125 eiro apmerā uz U1 futbola spēlē starp Crystal Palace FC un Aston Villa ar koeficientu 1.88

Uz brīdi, kad Jūs nolemat veikt kešautu, koeficients uz šo notikumu bija 2.05.

Kešauta summa uz šo notikumu būs 103,17 eiro, un un tiek aprēķināts sekojoši:

CO=(ki/kf*A)* 0,9=(1.88/2.05*125)*0,9=103,17

Cits piemers:

Jūs izdarijat kombinētu likmi iz trīm futbola spēlem: 10 EUR ar koeficientu 6.3 (1. – koeficients 1.4. 2. – koeficients 2.5, 3. – koeficients 1.8). Tavs laimests var sastadīt 63 EUR. Gadijumā, ja likmes uz divam no šīm spēlem uzvar, bet trešas likmes iznakums vēl nav zinams, Jūs varat atteikties no riska zaudēt un saņemt laimestu no divam uzvarētam likmem (1. – koeficients 1.4. 2. – koeficients 2.5) minus 20%, ņemot vērā, ka koeficients uz trešo iznākumu ir mainījies no 1,8 līdz 1,7. Tada gadijumā kešauta summa ir 29.64.

CO=(ki/kf*A)* 0,8=(1.4*1.2*1.8/1.7 *10)*0,8=29.64

Kados gadijumos kešauts ir pieejams?

Kešauta opcija ir piejama gandrīz visam notikumiem. Tas tiek apzimets ar īpašo simbolu $, ko var redzēt izdarot likmi. Kešauts ir pieejams gan pre-mača, gan Live likmem.

SVARĪGI: Kešauta komisija kombinētam likmem ir 20%.

 

3.29. Organizētājs var piedāvāt arī citus likmju veidus.

 

4. Totalizatora piedāvājuma un pieņemšanas noteikumi pēc sporta veidiem

 

Teniss

 

4.1. Vairāk/mazāk un Totāls tenisa mačam tiek norādīts geimos. Ja tiek piedāvātas derības “Skaits pa setiem”, līnijās atbilstošajās ailēs nosaukumi: 02:00, 02:01, utt.

 

4.2. Gadījumā, ja tiek mainīts spēles formāts (setu skaits), laimesta koeficients uz visiem notikumiem tiek pielīdzināts ”1″.

 

4.3. Ja kāda iemesla dēļ notikusi spēlētāja diskvalifikācija vai spēlētājs atteicies no spēles, tad izspēlētās un notikušās likmes paliek spēkā. Visi pārējie likmes ir nepieciešams atgriezt, neskatoties uz acīmredzamu iznākumu:

 

4.3.1. Spēles iznākumi, seti un geimi.

 

4.3.2. Vairāk/mazāk mačam, setiem un geimiem.

 

4.3.3. Totali mačam , setiem un geimiem.

 

4.3.4. Precīzi spēles rezultāti, setiem un geimiem.

 

4.3.5. Citi notikumi.

 

4.4. Likmes paliek spēkā sekojošos gadījumos:

 

4.4.1. Mainot kortu segumu ;

 

4.4.2. Spēles vietas maiņa;

 

4.4.3. Aizstājot slēgto kortu uz atklāto kortu.

 

4.5. Derības par turnīra uzvarētāju, tiek pieņemtas ņemot vērā obligātu spēlētāja dalību turnīrā. Ja spēlētājs atsakās no tālākas dalības turnīrā līdz spēles sākumam, visas veiktās likmes par turnīra uzvaru pienākas atgriezt.

 

4.6. Ja tenisa spēle tiek pārtraukta, un nav pabeigta tajā pašā dienā, un pārcelta, tad derības par to, ir derīgas līdz turnīra beigām, tajās robežās kurās spēle notika, līdz brīdim, kamēr spēle tiks pabeigta, vai arī līdz brīdim, kad viens no dalībniekiem atteiksies turpināt spēli.

 

4.7. Gadījumos, kad mača izšķirošajā setā tiek izspēlēts čempionu tie-break (viena spēlētāja uzvarēti 10 punkti, ar starpību vismaz 2 punkti) - izšķirošā seta rezultāts tiek ieskaitīts kā viens geims.

 

Galda teniss

 

4.7. Ja kāda iemesla dēļ notikusi spēlētāja diskvalifikācija vai atteikums no spēles, tad izspēlētās un notikušās likmes paliek spēkā. Visas pārējās likmes pienākas atmaksāt, neskatoties uz acīm redzamu iznākumu.

 

4.8. Gadījumā, ja viens no dalībniekiem atsakās no spēles, ja spēle tiek pārtraukta vai pārcelta, visas derības, izņemot likmes, kuru rezultāts ir viennozīmīgi noteikts spēles apstādināšanas brīdī (pārtraukšanas brīdī), tiek atgrieztas.

 

4.9. Tiek pieņemtas sekojošas likmes galda tenisā:

 

4.9.1. Sacensību uzvarētājs. Nepieciešams, noteikt mača uzvarētāju.

 

4.9.2. Seta uzvarētājs. Nepieciešams, noteikt dotā seta uzvarētāju. Gadījumā ja dotais sets tiek pārtraukts, visas likmes dotajā pozīcija tiek atgrieztas.

 

4.9.3. Totals – Gūtie punkti. Jums ir nepieciešams noteikt, vai mačā izspēlēto punktu skaits būs lielāks vai mazāks par norādīto parametru. Ja mača rezultātā izspēlēto punktu skaits vienāds ar Totals likmi, tad tiek veikta atgriešana ar koeficientu 1.

 

4.9.4. Vairāk/mazāk punkti. Vienlīdzīga rezultāta gadījumā ņemot vērā vairāk/mazāk vērtību, tiek veikta atgriešana ar koeficientu 1. Šajā gadījumā rezultāts tiek skaitīts pēc punktiem.

 

4.9.5. Var tikt piedāvātas citas likmes, kuras nav uzskaitītas iepriekš.

 

Hokejs

 

4.10. Derības uz visu valstu hokeja čempionātiem un visiem starptautiskajiem hokeja turnīriem tiek pieņemtas uz pamatlaiku, ja vien nav norādīts cits.

 

4.11. Gadījumā, ja spēle tiek pārcelta uz vairāk nekā 15 stundām, visas likmes uz doto spēli tiek atgrieztas.

 

4.12. Ja spēle tiek pārtraukta un nav pabeigta 30 stundu laikā, visas likmes uz šo maču, izņemot likmes, kuru rezultāts ir viennozīmīgi noteikts spēles apstādināšanas brīdī (pārtraukšanas brīdī), tiek atgrieztas.

 

4.13. Derības par uzvarētāju, ietver tikai divus iespējamos iznākumus (Spēles uzvarētājs: Komanda1/Spēles uzvarētājs: Komanda2), ko aprēķina, ņemot vērā papildlaiku un pēcspēles soda metienus.

 

4.14. Spēlē uz kopējo iemesto ripu skaitu kārtā “Totāls”, tiek skaitīti tikai mači, kuri parādīti līnijā uz doto dienu ja nav noteikts savādāk. Ja tiek pārcelts vai atcelts kaut viens mačs tiek atgrieztas visas likmes, izņemot likmes, kuru rezultāts ir viennozīmīgi noteikts līdz spēles apstādināšanas brīdim.

 

4.15. Tiek piedāvātas sekojoši iznākumi hokeja likmēm:

 

4.15.1. Uzvarētājs. Tiek ierosināts, noteikt spēles iznākumu. Ja pozīcijā ir iespējami 2 iznākumi (Spēles uzvarētājs: Komanda1/Spēles uzvarētājs: Komanda 2) likmes tiek pieņemtas, ņemot vērā papildlaiku un pēcspēles soda metienus. Ja pozīcijā ir iespējami 3 iznākumi (Komanda1/Neizšķirts/Komanda2) likmes tiek pieņemts ņemot vērā pamatlaiku, neskaitot papildlaiku un pēcspēles soda metienu rezultātus.

 

4.15.2. Totāls. Derības uz Vairāk/mazāk, tai skaitā ietverot 3 iespējas (vairāk/mazāk/ vienādi … vārtu sk.), tiek piedāvātas tikai uz visu hokeja maču pamatlaikiem neatkarīgi no čempionāta. Ja mača rezultātā summāri iemesto ripu skaits vienāds ar totāla likmi un paredzētas tikai 2 iespējas (vairāk vai mazāk, bez iespējas “vienādi … vārtu sk.) tiek veikta likmju atgriešana.

 

4.15.3. Individuālās totals <norādītā komanda>. Derības uz “vairāk/mazāk”, tai skaitā ietverot 3 iespējas (vairāk/mazāk/vienādi … vārti ), ko piedāvā tikai uz visām hokeja spēļu pamatlaikiem, neatkarīgi no čempionāta. Ja mača rezultātā iemesto ripu skaits vienāds ar totāla likmi, un ir paredzētas tikai divas iespējas (vairāk vai mazāk, bez izvēles “vienāds …vārtu sk.”) tiek veikta likmju atgriešana.

 

4.15.4. Vairāk /mazāk vārtu <noradītais spēlētājs>. Ja spēlētājs nepiedalījās spēlē, derībās par Vairāk / mazāk vārtu dotajam spēlētājam pienākas atgriezt likmes. Neatkarīgi no valsts un turnīra visas likmes uz šo pozīciju tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaika rezultātu, neieskaitot papildlaika rezultātus un pēcspēles soda metienu sēriju.

 

4.15.5. Vairāk/mazāk. Ja vairāk/mazāk ir tikai 2 varianti (tikai fora1 vai fora2, bez izvēles – neizšķirts) vienlīdzīga rezultāta gadījumā ņemot vērā foru tiek veikta atgriešana, (neatkarīgi no tā uz kādu spēles periodu tiek piedāvāts veikt likmes).

 

4.15.6. Uzvarētājs pēc pirmajām <norādītais skaits> minūtēm. Tiek piedāvāts noteikt spēles iznākumu norādītajā spēles mača momentā. Aprēķinot likmes norādītā mača spēles periodā, iznākumam tiek izmantots rezultāts uz parametrā norādītās minūtes nulles sekundi.

Piemērs:

Pirmo 5 minūšu uzvarētājs mačā. Likme tiek aprēķināta, rezultātam, kurš ir nofiksēts 5 minūtēs 00 sekundēs no spēles sākuma.

 

4.15.7. Turnīra Uzvarētājs. Likmes aprēķina tikai pēc finālmača turnīra beigām, pēc faktiski fiksētā rezultāta turnīra beigās. Tiesnešu vai citi lēmumi atcelt/izmainīt turnīra rezultātus, kas pieņemti pēc sacensību dotā raunda beigām aprēķinos netiek ņemti vērā. Ja komanda, uz kuru tika veiktas likmes, nekvalificējās šim turnīram, tika diskvalificēta vai atteicās piedalīties sacensībās pēc sacensību sākuma, visas likmes uz to tiek uzskatītas par zaudētām. Ja par turnīra uzvarētāju ir atzīta vairāk kā viena komanda, tad likmes koeficients dotajai komandai tiek dalīts ar uzvarētāju skaitu (ne mazāk par koeficientu kurš pielīdzināms 1).

 

4.15.8. Pāreja uz nākamo kārtu. Likme tiek aprēķināta pēc rezultāta, kurš noteikts pēc pēdējās play-off spēles sērijas norādītajā raundā, neatkarīgi no turpmākiem tiesnešu/disciplināriem lēmumiem .

 

4.15.9. Play-off spēļu sēriju uzvarētājs. Ja nav nospēlēts spēļu skaits, kuras saskaņā ar reglamentu nepieciešamas uzvarai sērijā, tad visas likmes uz šo pozīciju tiek atgrieztas.

 

4.15.10. Kurš gūs pirmos vārtus spēlē. Laimē likmes uz spēlētāju, kurš gūst pirmais iesit vārtus mačā. Ja pirmos vārtus guva spēlētājs, kurš nebija pārstāvēts starp dotās opcijas pozīcijām, visas likmes uz šo pozīciju tiek uzskatīts zaudētām. Ja pirmie vārti – savos vārtos (pat ja to ir iesitis spēlētājs, uz kuru tika pieņemtas likmes), visas likmes uz šo pozīciju tiek uzskatīts par zaudētām. Ja izvēlētais spēlētājs nepiedalījās dotajā spēlē, likmes kuras veiktas uz viņu pienākas atgriezt.

 

4.15.11. Kurš izdarīs vairāk metienus vārtu rāmī. Nepieciešams noteikt, kura no komandām izdarīs vairāk metienu pretinieku vārtu rāmī. Aprēķins tiek veikts izejot no statistikas datiem, kuri tiek publicēta attiecīgo federāciju čempionātu oficiālajās tīmekļu vietnēs. Visi citi avoti nav būtiski doto pozīciju aprēķināšanai.

 

4.15.12. Vairāk/ mazāk metienu vārtu rāmī. Aprēķins tiek veikts izejot no statistikas datiem, kuri tiek publicēta attiecīgo federāciju čempionātu oficiālajās tīmekļu vietnēs. Visi citi avoti nav būtiski doto pozīciju aprēķināšanai. Ja mača rezultātā kopējais iemesto metienu skaits ir vienāds ar likmes vairāk/mazāk , tiek veikta likmes atgriešana.

 

4.15.13. Dubultais iznākums (par spēli/par periodu). Iespējami sekojoši iznākumi:

 

4.15.13.1. 1X – likme ir uzvarējusi, ja spēles/perioda rezultātā uzvarēja Komanda1 vai tika fiksēts neizšķirts;

 

4.15.13.2. X2 – likme ir uzvarējusi, ja spēles/perioda rezultātā uzvarēja Komanda2 vai tika fiksēts neizšķirts;

 

4.15.13.3. 12 – likme ir uzvarējusi, ja spēles/perioda rezultātā uzvarēja Komanda1 vai Komanda2.

Likmes par doto pozīciju tiek aprēķinātas pēc pamatlaika mača rezultātu, neskaitot papildlaiku un pēcspēles soda metienus.

 

4.15.14. Dubultais iznākums mača <parametrs> minūtē. Ierosinām, noteikt spēles Dubulto iznākumu (sk. 3.6.13 punktu), uz norādīto spēles laika momentu. Aprēķinot likmes norādītā mača spēles periodā, iznākumam tiek izmantots rezultāts uz parametrā norādītās minūtes nulles sekundi.

Piemērs:

Spēles pirmo 5. minūšu uzvarētājs. Likme tiek aprēķināta izejot no rezultāta, kas fiksēts spēles 5 minūtes 00 sekundē.

 

4.15.15. Vai abas komandas gūs vārtus. Visi komandu gūtie vārti, kuri iemesti savos vārtos, tiek ieskaitīti kā pretinieka gūti vārti.

 

4.15.16. Kad būs iemesti pirmie vārti. Nepieciešams noteikt, kādā laika intervālā tiks iemesti pirmie vārti, vai arī vārtu nebūs.

 

4.15.17. Precīzs spēles rezultāts. Likmes tiek pieņemtas tikai uz pamatlaiku, neskaitot papildlaiku un pēcspēles soda metienus. Ja gala rezultāts neatbilst piedāvātajam prognozēs, tad laimē likmes, kuras veiktas pozīcijā “Jebkuršs cits rezultāts”.

 

4.15.18. Cik 2 minūšu noraidījumu būs šajā spēlē, vai periodā. Aprēķinot doto likmi, katrs 2-u minūšu noraidījums skaitās kā 1. Dubultais mazais sods (double minor) (2+2 minūtes) skaitās kā 2-i noraidījumi pa 2-ām minūtēm. Visi noraidījumi, kuri notikuši līdz perioda sākumam, attiecas uz iepriekšējo periodu. Noraidījumi, nozīmēti spēlei beidzoties, arī attiecas uz iepriekšējo periodu (3 periodu). Atliktie noraidījumi, kuri nav stājušies spēkā tāpēc, ka tikuši gūti vārti, netiek ņemti vērā, neatkarīgi no tā vai tie tika ieskaitīti spēles oficiālajā protokolā vai nē.

 

4.15.19. Periods, kurā tiks iemests vairāk ripu. Likmes tiek pieņemtas tikai uz pamatlaiku, neskaitot papildlaiku un pēcspēles soda metienus. Ja divi vai vairāki periodi, noslēdzas ar vienādu rezultativitāti, tad likme par viss rezultatīvāko periodu zaudē.

 

4.15.20. Spēles totals pāra/nepāra. Ja rezultāts ir 0, likmes tiek aprēķinātas kā “Pāra”.

 

4.15.21. Spēles totals <norādītā komanda> pāra/nepāra. Ja rezultāts ir 0, likmes tiek aprēķinātas kā ”Pāra”.

 

4.15.22. Vai spēlei būs papildlaiks. Ja papildlaiks tika nozīmēts, taču tehnisku iemeslu dēļ netika nospēlēts, visas likmes par šo pozīciju tiek aprēķinātas iznākumam “Jā” (būs papildlaiks).

 

4.15.23. Periodu rezultativitātes salīdzināšana. Tiek ņemtas vērā tikai šajos periodos iemestās ripas. Papildlaika rezultāts neietekmē 3-ā perioda rezultātu un pie aprēķina netiek ņemts vērā. Neatkarīgi no valsts un turnīrā, visas likmes uz šo pozīciju tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pamatlaika rezultātiem, neiekļaujot papildlaiku un pēcspēles soda metienus.

 

4.15.24. Var tikt piedāvātas arī citas likmes.

 

Regbija līga, regbija savienība

 

4.16. Likmes tiek pieņemtas, neieskaitot papildlaiku, ja noteikumos un līnijās nav atrunāts savādāk, uz pamatlaiku (80 minūtes + kompensētā laika).

 

4.17. Ja spēle tiek pārtraukta uz vairāk nekā 30 stundām, visas likmes pienākas atgriezt, izņemot likmes, kuru iznākums viennozīmīgi bija noteikts spēles apturēšanas momentā.

 

4.18. Gadījumā, ja spēles sākuma laiks tiek pārcelts vairāk nekā par 15 stundām, visas likmes pienākas atgriezt.

 

4.19. Tiek piedāvātas sekojošas pozīcijas Regbija likmēm:

 

4.19.1. Uzvarētājs. Tiek ierosināts, noteikt spēles iznākumu. Likmes tiek pieņemtas uz pamatlaiku.

 

4.19.2. Kopā-totāls. Ja mača rezultātā mēģinājumu kopējais skaits vienāds likmes totālam, tiek veikta atgriešana. Analoģiski individuālais totāls komandai vai spēlētājam.

 

4.19.3. Vairāk/mazāk. Ja vairāk/mazāk ir tikai 2 varianti (tikai Vairāk/mazāk1 vai Vairāk/mazāk2, bez izvēles neizšķirts) vienāda rezultāta gadījuma ņemot vēra Vairāk/mazāk tiek veikta atgriešana (neatkarīgi no tā, uz kādu spēles periodu tiek piedāvāts izdarīt likmi).

 

4.19.4. Var tikt piedāvāti citi augstāk nenorādīti likmju veidi.

 

Šahs

 

4.20. Ja spēle tiek pārcelta, visas likmes uz spēli pienākas atgriezt. Ja spēle tiek pārtraukta, visas likmes uz spēli, izņemot likmes, kuru iznākums viennozīmīgi noteikts uz spēles apstādināšanas brīdi, pienākas atgriezt.

 

4.21. Likmes tiek aprēķinātas saskaņā ar oficiālajiem turnīra rezultātiem. Gadījumā , ja viens spēlētājs tiek aizstāts ar citu spēlētāju, visas likmes ir uzskatāmas par nederīgām un ir jāatgriež.

 

4.22. Tiek piedāvātas sekojošas pozīcijas likmēm Šahā:

 

4.22.1. Spēles uzvarētājs. Nepieciešams noteikt spēles iznākumu. Ja, līdz mirklim kad ir izdarīts pirmais gājiens spēlē, noticis viena spēlētāja atteikuma piedalīties spēlē vai spēlētāja diskvalifikācija, tad par visām veiktajām likmēm dotajā spēlē tiek veikta atgriešana.

 

4.22.2. Turnīra uzvarētājs. Ja par turnīra uzvarētāju atzīts vairāk nekā 1 (viens) dalībnieks, likmes koeficients par doto likmi tiek dalīts ar uzvarētāju skaitu. Ja divi vai vairāki spēlētāji pabeidz turnīru ar vienādu punktu skaitu, likmju aprēķins tiks veikts pēc tā spēlētāja, kuru attiecīgā turnīra pārvaldes struktūras paziņos par turnīra uzvarētāju.

 

4.22.3. Var tikt piedāvāti citi augstāk nenorādītu likmju veidi.

 

Pludmales volejbols

 

4.23. Ja spēle ir sākusies, bet netiek noslēgta, visas likmes, izņemot likmes, kuru iznākums viennozīmīgi noteikts uz spēles apstādināšanas brīdi, pienākas atgriezt.

 

4.24. Ja spēles sākums pārcelts uz laiku, kas nepārsniedz 30 stundas, visas likmes uz šo spēli paliek spēkā. Pretējā gadījumā uz doto spēli likmes tiek atmaksātas.

 

4.25. Ja tiek veiktas izmaiņas spēles norises vietā, visas likmes ir spēkā.

 

4.26. Ja viens no pieteiktajiem dalībnieku pārī tiek aizstāts pirms spēles, visas likmes uz šo spēli tiek atgrieztas.

 

4.27. Ja pēc tiesnešu lēmuma vienai no komandām atskaita punktus, likmes tiek aprēķinātas saskaņā ar tiesnešu lēmumu.

 

Amerikāņu futbols

 

4.28. Papildlaiks tiek ņemts vērā visu likmju aprēķināšanas, izņemot likmes “1-mā puse/spēle”, “punktu starpība” un “ceturtā ceturkšņa iznākums”.

 

4.29. Gadījumā, ja spēle tiek pārtraukta un nav pabeigta 15 stundu laikā, visas likmes pienākas atgriezt, izņemot likmes, kuru iznākums viennozīmīgi noteikts uz spēles apstādināšanas brīdi.

 

4.30. Gadījumā, ja spēles laiks tiek pārcelts vairāk nekā par 30 stundām, visas likmes tiek atgrieztas.

 

4.31. Tiek piedāvātas sekojošas pozīcijas derībām Amerikāņu futbolā:

 

4.31.1. Uzvarētājs. Tiek ierosināts noteikt spēles iznākumu. Likmes tiek pieņemts ņemot vērā papildlaiku.

 

4.31.2. Totāls. Ja spēles rezultātā piezemējumu (touchdown) kopējais daudzums vienāds ar likmes totālu, tiek veikta atgriešana. Analoģiski komandas individuālajam totālam vai spēlētāja. Likmes tiek pieņemtas ieskaitot papildlaiku.

 

4.31.3. Vairāk/mazāk. Ja Vairāk/mazāk ir tikai 2 varianti (tikai uzvara1 , vai uzvara2, bez izvēles neizšķirts) vienāda iznākuma rezultātā ņemot vērā Vairāk/mazāk, tiek veikta atgriešana (neatkarīgi no tā, uz kādu spēles periodu tiek piedāvāts izdarīt likmes).

 

4.31.4. Var tikt piedāvāti citi augstāk nenorādītu likmju veidi.

 

Motosports

4.32. Noteikumi attiecas uz Formula 1, MotoGP, vācu DTM, WTTC, Superbike, Supersport, Trial, un citi.

 

4.33. Autosportistu vietas, kā arī komandu punktu sadale tiek noteikta pēc oficiālā noslēguma protokola, kurš tiek publicēts uzreiz pēc sacensībām. Sekojošā diskvalifikācija pēc sacensību beigām un izmaiņas protokolā, likmju aprēķināšanai vērā netiek ņemtas.

 

4.34. Uzvarētājs visām likmēm uz kvalifikāciju, tiek noteikts pēc oficiālā kvalifikācijas laika, kuru nosaka attiecīgā turnīra regulējošā federācija.

 

4.35. Pilotiem, kuri izgājuši uz iesildīšanās apli, automātiski tiek klasificēti kā startējuši sacensībās.

 

4.36. Tiek pieņemtas sekojošas likmes motosportā:

 

4.36.1. Sacensību uzvarētājs. Par uzvarētāju tiek uzskatīts braucējs, kurš ir ieguvis pirmo vietu sacensību noslēguma protokolā. Ja norādītais braucējs nepiedalījās sacensībās par veiktajām likmēm uz doto braucēju un dotajā pozīcijā, tiek veikta atgriešana.

 

4.36.2. Top 3. Nepieciešams noteikt, kuri no braucējiem iekļūs Top 3 pēc sacensību rezultātiem.

 

4.36.3. Čempionāta uzvarētājs. Ja norādītais braucējs nepiedalījās nevienā šī čempionāta braucienā, likmēm, kuras veiktas uz doto braucēju dotajā pozīcijā, tiek veikta atgriešana.

 

4.36.4. Konstruktora kausa uzvarētājs. Nepieciešams noteikt, kura no komandām šajā sezonā iegūs Konstruktoru Kausu. Gadījumā, ja kāda no šīm norādītajām komandām diskvalificēta vai pārtraukusi dalību čempionātā jebkādu iemeslu dēļ, visas likmes uz doto komandu paliek spēkā, taču, ja atteikums piedalīties/diskvalifikācija notikusi pirms sezonas sākuma, visām likmēm uz šo komandu par doto pozīciju tiek veikta atgriešana.

 

4.36.5. Kurš ir labākais. Dotajā piedāvājumā nepieciešams noteikt braucēju, kurš nosauktajā pārī būs labākais. Par labāko braucēju tiek uzskatīts braucējs, kurš noslēguma protokolā ieņēma augstāku vietu. Ja abi braucēji noiet no distances, tad par labāko tiek uzskatīts braucējs, kurš nobrauca vairāk apļus. Ja abi braucēji nogāja vienā aplī, tad tiek veikta likmju atgriešana. Ja viens no braucējiem nogāja no distances, tad par labāko braucēju tiek uzskatīts, kurš pabeidzis sacīkstes. Ja braucējs ir nobraucis vairāk apļus, bet ticis diskvalificēts sacensību laikā, tad par labāko braucēju ir uzskatāms jebkurš cits braucējs, kurš netika diskvalificēts sacensību laikā (arī tad, ja nobraucis mazāk nekā vienu apli sacensībās). Ja tika diskvalificēti abi braucēji sacensību laikā, tad tiek veikta likmju atgriešana.

 

4.36.6. Izstāsies vai neizstāsies. Tiek piedāvāts norādīt, vai konkrētais braucējs izstāsies vai neizstāsies no distances. Pie kam braucējs, kurš izstājies no distances nedaudz apļus pirms finiša, bet, saskaņā ar oficiālo protokolu, klasificēts pēc sacensību rezultātiem atpaliekot “n” apļus no līdera, tiek uzskatīts par pabeigušu sacīkstēs pilnībā. Ja norādītais braucējs nepiedalījās sacensībās, par izdarītajām likmēm, kuras veiktas par doto braucēju dotajā pozīcijā, tiek veikta atgriešana. Braucēja vieta tiek noteikta saskaņā ar oficiālo noslēguma protokolu, kurš publicēts uzreiz pēc sacensībām. Braucēju diskvalifikācija un izmaiņas protokolā, kuras sekojušas pēc sacensībām, likmju aprēķināšanā netiek ņemtas vērā.

 

4.36.7. Ātrākais aplis sacensībās. Ja norādītais braucējs nepiedalījās sacensībās, par izdarītajām likmēm uz doto braucēju dotajā pozīcijā, tiek veikta likmju atgriešana.

 

4.36.8. Var tikt piedāvāti citi augstāk nenorādītu likmju veidi.

 

Austrāliešu futbols

 

4.37. Papildlaiks tiek ņemts vērā visu likmju aprēķināšanas, izņemot likmes “1-mā puse/spēle”, “punktu starpība” un “ceturtā ceturkšņa iznākums”.

 

4.38. Gadījumā, ja spēle tiek pārtraukta un nav pabeigta 15 stundu laikā, visas likmes pienākas atgriezt, izņemot likmes, kuru iznākums viennozīmīgi noteikts uz spēles apstādināšanas brīdi.

 

4.39. Gadījumā, ja spēles laiks tiek pārcelts vairāk nekā par 30 stundām, visas likmes tiek atgrieztas.

 

4.40. Tiek piedāvātas sekojošas pozīcijas derībām Austrālijas futbolā:

 

4.40.1. Uzvarētājs. Tiek ierosināts noteikt spēles iznākumu. Likmes tiek pieņemts ņemot vērā papildlaiku.

 

4.40.2. Totāls. Ja spēles rezultātā kopējais gūto vārtu skaits vienāds likmes Totālam, likmes tiek atgrieztas. Analoģiski komandas individuālajam totālam vai spēlētāju. Likmes tiek pieņemtas ieskaitot papildlaiku.

 

4.40.3. Vairāk/mazāk. Ja Vairāk/mazāk ir tikai 2 varianti (tikai vairāk/mazāk1vai vairāk/mazāk 2, bez izvēles neizšķirts) vienāda iznākuma rezultātā ņemot vērā Vairāk/mazāk, tiek veikta atgriešana (neatkarīgi no tā, uz kādu spēles periodu tiek piedāvāts izdarīt likmes).

 

4.40.4. Var tikt piedāvāti citi augstāk nenorādītu likmju veidi.

 

Bokss

 

4.41. Ja kāda iemesla dēļ cīņa nenotika noteiktajā datumā, un notiek ne vēlāk kā 28 dienas pēc sākotnēji paredzētā termiņa, visas iepriekš veiktās likmes ir derīgas uz nākamo rīkoto cīņu. Ja 28 dienu laikā pēc plānotā datuma cīņa nenotiek, visas veiktās likmes tiek uzskatītas par spēkā neesošām, un par tām tiek veikta atgriešana.

 

4.42. Pārceļot cīņu uz citu arēnu, visas likmes uz cīņu paliek spēkā.

 

4.43. Cīņa tiek uzskatīta par sākušos pēc pirmā gonga. Pie likmes uz vienu no cīņas uzvarētājiem, jēdziens “uzvara” nozīmē uzvaru pēc punktiem, uzvara pēc nokautiem, uzvara pēc tehniskajiem nokautiem, pretinieka diskvalifikācija vai viņa atteikums.

 

4.44. Jēdziens “priekšlaicīga uzvara” ietver sevī – uzvara pēc nokautiem, uzvara pēc tehniskajiem nokautiem, pretinieka diskvalifikācija vai viņa atteikums.

 

4.45. Jēdziens “uzvara pēc punktiem” nozīmē uzvaru, iegūtu pēc tiesnešu lēmuma, pēc cīņas visu raundu beigšanas.

 

4.46. Ja bokseris neiziet nākošā raunda sākumā, pēc tam kad noskanējis gongs, cīņa tiek uzskatīta par pabeigtu iepriekšējā raundā ar dotā boksera pretinieka uzvaru.

 

4.47. Ja plānoto raundu skaits ir mainījies, tad visas likmes par cīņas rezultātu paliek spēkā, bet likmes par raundu skaitu pienākas atgriezt.

 

4.48. Ja viens no cīņas dalībniekiem tiek aizstāts ar citu dalībnieku, visas likmes par šo spēli pienākas atgriezt.

 

4.49. Tiek piedāvātas likmes uz sekojošām pozīcijām:

 

4.49.1. Cīņas uzvarētājs. Nepieciešams noteiktu dotās cīņas iznākumu: viena dalībnieka uzvaru vai neizšķirtu cīņā (par iznākumu “uzvara”, nav svarīgi, kādā veidā tiks gūta uzvara: pēc punktiem, nokauta, tehniskā nokauta, pretinieka diskvalifikācija vai viņa atteikums). Likmes tiek aprēķinātas saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem, paziņotajiem ringā. Tiesnešu un disciplinārie lēmumi, kurus pieņem vadošās organizācijas vēlāk, uz doto likmju aprēķināšanu iespaidu neatstāj. Ja cīņa beidzās neizšķirti, bet likmes uz tādu rezultātu netika piedāvātas, tad visas likmes uz doto pozīciju tiek uzskatītas par spēkā neesošām, un tās pienākas atmaksāt.

 

4.49.2. Turnīra raundu totāls. Ja bokseris neiziet nākošā raunda sākumā, pēc gonga sitiena, cīņa tiek uzskatīta par izbeigtu iepriekšējā raundā ar dotā boksera pretinieka uzvaru. Ja pēc reglamenta noteikto raundu skaits mainījusies, tad likmes pēc dotās pozīcijas pienākas atgriezt. Tiek ņemti vērā pilnībā veikto raundu skaits turnīrā.

 

4.49.3. Likmes uz raundiem. Nepieciešams noteikt, kurā raundā un kurš uzvarēs. Šajā gadījumā nozīmē uzvaru cīņā, nevis uzvaru raundā.

 

4.49.4. Cīņas rezultāts. Nepieciešams noteikt, kādā veidā noteiks cīņas iznākumu, kā arī cīņas uzvarētāju. Pieejamās iespējas:

 

4.49.4.1. Spēlētāja1 (spēlētāja 2) uzvara ar nokauta (ja bokseris ir neceļas no ringa grīdas 10 sekunžu laikā kad tiesnesis skaita), tehniskais nokauts (pēc tiesneša lēmuma pēc trim nokdauniem kā arī spēlētāja atteikums turpināt cīņu) vai diskvalifikācija;

 

4.49.4.2. Spēlētāja1 (spēlētāja 2) uzvara pēc tiesnešu lēmuma (pēc visu reglamentēto raundu beigšanos dotajā turnīrā), vai pēc tiesnešu tehniskā lēmuma (priekšlaicīgs lēmums pa punktiem).

 

4.49.5. Var tikt piedāvāti citi augstāk nenorādītu likmju veidi.

 

Badmintons

 

4.50. Ja viens no pieteiktajiem spēlētajiem līdz spēles sākumam aizstāts ar citu, tad tāda notikuma gadījumā likmes tiek atgrieztas.

 

4.51. Gadījumā, ja spēle tiek pārcelta vai pārtraukta, visas likmes, izņemot likmes, kuru rezultāts ir viennozīmīgi noteikts, uz spēles apstādināšanas momentu (pārtrauktu spēļu gadījumā), tiek atgrieztas. Ja spēle tiek pārtraukta sakarā ar traumas iegūšanu vai diskvalifikāciju, un tā rezultātā tiek noteikts dalībnieks, kurš iziet nākamajā raundā, likmes par pāriešanu nākamā raundā paliek spēkā.

 

Beisbols

 

4.52. Ja vienā dienā nospēlētas divas spēles, piedaloties vienām un tām pašām komandām, bet likmes tika piedāvātas tikai vienai, tad rezultāts tiek skaitīts pēc pirmās spēles.

 

4.53. Ja spēle ir atcelta vai atlikta, jebkādu iemeslu dēļ vairāk nekā uz 15 stundām, tad visas likmes uz šo notikumu saņem koeficientu vienādu ar “1″, bet ja tā tiks pabeigta 15 stundu laikā, visas likmes uz to, paliek spēkā.

 

4.54. Ja vien nav atrunāts savādāk, visu likmju aprēķins tiek veikts pamatojoties uz oficiālajiem rezultātiem, ņemot vērā visus inningus. Ja spēlē ir iespējams iznākums “neizšķirts”, tad neizšķirtas spēles rezultātā, likmes uz uzvaru pienākas (ja līnijā nav noteikts koeficients uz neizšķirtu) atgriezt.

 

4.55. Visas likmes ir spēkā esošas, ja ir nospēlēti, vismaz 5 pilni inningi jeb 4.5 inningi, ja mājas komanda uzvar dotajā brīdī.

 

4.56. Tiek piedāvātas sekojošas pozīcijas likmēm beisbolā:

 

4.56.1. Uzvarētājs. Tiek ierosināts noteikt spēles iznākumu. Likmes tiek pieņemtas ņemot vērā papildus inningus.

 

4.56.2. Totāls. Ja spēles rezultātā kopējā iegūtā „rannu” summa vienāda ar likmes totalu, tad tiek veikta likmes atgriešana. Analoģiski arī komandas individuālais totāls vai spēlētāja. Likmes tiek pieņemtas ņemot vērā papildus inningus.

 

4.56.3. Vairāk/ mazāk. Ja vairāk/mazāk ir tikai 2 varianti (tikai Vairāk/mazāk1 vai vairāk/mazāk2, bez izvēles neizšķirts) vienlīdzīga rezultāta gadījumā tiek veikta likmes atgriešana.

 

4.56.4. Var tikt piedāvāti citi augstāk nenorādītu likmju veidi.

 

Basketbols

 

4.57. Visas likmes uz spēli tiek aprēķinātas ņemot vērā overtaimus (papildlaikus) ja nav atrunāts savādāk. Izņēmums: likmes uz spēles rezultātu, kurā ir iespēja “neizšķirts” tiek piedāvātas tikai uz pamatlaiku, neieskaitot overtaimu.

 

4.58. Ja spēle tiek pārtraukta pirms reglamentētā laika beigām un nav atsākta 30 stundu laikā, visām likmēm uz šo spēli, kuru rezultāts viennozīmīgi nav noteikts līdz spēles apstādināšanas brīdim, tiek veikta atgriešana.

 

4.59. Gadījumā, ja spēles laiks tiek pārcelts vairāk nekā uz 15 stundām, visas likmes uz šo spēli pienākas atgriezt, pretējā gadījumā visas veiktās likmes paliek spēkā.

 

4.60. Likmēm uz 2-o puslaiku un 4-o ceturtdaļu rezultātu nosaka neskaitot overtaimu.

 

4.61. Basketbola derībām piedāvā sekojošas pozīcijas:

 

4.61.1. Uzvarētājs. Likmē tiek ierosināts noteikt spēles iznākumu. Ja pozīcijā ir iespējas “Komanda1″, “Komanda2″ un “Neizšķirts” pieteikumi tiek pieņemti likmēm uz pamatlaiku, neskaitot overtaimu (papildlaiks/i), pretējā gadījumā – ņemot vērā overtaimu.

 

4.61.2. Totāls. Ja spēles rezultātā kopējā iegūtā summa vienāda ar likmes totālu, tiek veikta atgriešana. Analoģiski arī komandas individuālais totāls vai spēlētāja.

 

4.61.3. Vairāk/mazāk. Vienlīdzīga rezultāta gadījumā ņemot vērā vairāk/mazāk tiek veikta atgriešana (neatkarīgi no tā uz kādu spēles periodu tiek piedāvāts veikt likmi) .Tāpat, lai salīdzinātu spēlētāju statistiku (punkti/foli/bloke/metieni un citus parametrus).

 

4.61.4. Var tikt piedāvāti citi augstāk nenorādītu likmju veidi.

 

Šautriņas

 

4.62. Ja spēle tiek pārcelta vairāk nekā par 30 stundām, visas likmes uz spēli tiek atmaksātas. Ja spēle tiek pārcelta mazāk nekā par 30 stundām, derības par šo spēli joprojām ir spēkā.

 

4.63. Ja spēle tiek pārtraukta vai saīsināta, par spēles uzvarētāju tiek atzīts spēlētājs, kurš iziet uz nākamo kārtu, vai ar tiesnešu lēmumu tiek atzīts par spēles uzvarētāju. Likmes, kuru iznākums ir viennozīmīgi noteikt spēles apturēšanas brīdī, tiek atzītas par spēkā esošām un paliek spēkā.

 

4.64. Tiek piedāvatas sekojošas pozīcijas likmju veikšanai Šautriņu spēlē:

 

4.64.1. Uzvarētājs. Tiek ierosināts noteikt spēles iznākumu. Ja pozīcija ir iespējas: Komanda1, Komanda2 bez iespēju “Neizšķirts”, bet spēle beidzas ar neizšķirts, visas likmes par šo pozīciju pienākas atmaksāt.

 

4.64.2. Var tikt piedāvāti citi augstāk nenorādīti likmju veidi.

 

Volejbols

 

4.65. Ja spēle tiek pārtraukta vai apturēta, un nav pabeigta 30 stundu laikā, visas likmes, izņemot likmes, kuru rezultāts viennozīmīgi noteikts spēles apturēšanas brīdī, tiek atmaksātas.

 

4.66. Ja spēles sākuma datums tiek pārcelts uz laiku, kas mazāks par 30 stundām, visas likmes uz šo spēli joprojām ir spēkā. Pretējā gadījumā likmes veiktās uz doto spēli tiek atmaksātas.

 

4.67. Ja pēc tiesneša lēmuma vienai no komandām veica punkta atskaitīšanu, likmes tiek aprēķinātas saskaņā ar tiesnešu lēmumu.

 

4.68. Ja spēle tiek spēlēts Zelta Sets (saskaņā ar atsevišķu turnīru noteikumiem), dotās spēles likmju aprēķināšanas Zelta Sets netiek ņemts vērā. Zelta Sets ietekmē tikai likmju aprēķinu pārejai uz nākamo kārtu un uzvarētāju noteikšanu noteiktā raunda un turnīrā.

 

4.69. Tiek piedāvātas sekojošas pozīcijas likmju veikšanai Volejbolā:

 

4.69.1. Uzvarētājs. Tiek ierosināts noteikt spēles uzvarētāju.

 

4.69.2. Totāls. Ja spēles rezultātā kopējā iegūto punktu summa vienāda ar likmes totālu, tiek veikta atgriešana.

 

4.69.3. Var tikt piedāvāti citi augstāk nenorādīti likmju veidi.

 

Ūdenspolo

 

4.70. Visas likmes uz Ūdenspolo tiek veiktas uz pamatlaiku, ja vien nav norādīts citādāk. Izņēmumi ir likmes uz pareju nākamā kārtā.

 

4.71. Ja spēle tiek pārtraukta vai apstādināta, un nav pabeigta 30 stundu laikā, visas derības, izņemot likmes, kuru rezultāti viennozīmīgi bija noteikti spēles apstādināšanas brīdī (pārtrauktu spēļu gadījumā), tiek atmaksātas.

 

4.72. Ja spēles sākums atlikts uz laiku, mazāku par 30 stundām, visas likmes uz šo spēli joprojām ir spēkā. Pretējā gadījumā likmes uz šo spēli tiek atmaksātas.

 

4.73. Likmju aprēķināšanai par ceturtdaļu uzvarētāju, vairāk/mazāk un totāls ceturksnī, tiek ņemti vērā tikai iemestie vārti, norādītajā periodā. Ja vien nav atrunāts savādāk, tad 4-ā perioda rezultāta noteikšanas papildlaikā iemestie vārti netiek skaitīti.

 

4.74. Pie likmju aprēķināšanas uz uzvarētāju puslaikā, vairāk/mazāk, un puslaika totāls, tiek ieskaitīti tikai iesistie vārti noteiktā periodā. Ja vien nav atrunāts savādāk, tad lai noteiktu 2-ā puslaika rezultātu, iemestie vārti papildlaikā netiek skaitīti.

 

4.75. Tiek piedāvātas sekojošas pozīcijas likmju veikšanai Ūdenspolo:

 

4.75.1. Uzvarētājs. Nepieciešams noteikt spēles iznākumu. Likmes tiek pieņemtas uz pamatlaiku.

 

4.75.2. Totāls. Ja spēles rezultātā kopējā gūto vārtu summa vienāda likmes totālam, tiek veikta atgriešana.

 

4.75.3. Var tikt piedāvāti citi augstāk nenorādīti likmju veidi.

 

Ziemas sporta veidi

 

4.76. Sporta veidi:

 

4.76.1. Kalnu slēpošana.

 

4.76.2. Biatlons.

 

4.76.3. Bobslejs.

 

4.76.4. Distaņču slēpošana.

 

4.76.5. Frīstails/akrobātiskā slēpošana.

 

4.76.6. Kamaniņas.

 

4.76.7. Slēpošanas divcīņa.

 

4.76.8. Ātrslidošana.

 

4.76.9. Skeletons.

 

4.76.10. Lēcieni no tramplīna.

 

4.76.11. Snovbords.

 

4.77. Distances izmaiņas, sacensību kārtu skaita izmaiņas, kā arī norises vietas izmaiņas gadījumā, visas likmes par esošo notikuma tiek atgrieztas.

 

4.78. Gadījumā, ja pasākuma starta laiks pārcelts vairāk nekā uz 30 stundām, visas veiktās likmes uz pasākumu pienākas atmaksāt.

 

4.79. Gadījumā ja pasākums tiek pārtraukts un nav atsākts 30 stundu laikā no notikumu apstādināšanas, visas likmes uz doto notikumu, izņemot likmes, kuru iznākums ir viennozīmīgi noteikts uz sacensību apstādināšanas brīdi, tiek atmaksātas.

 

4.80. Ja pēc apstādināšanas pasākums tiek turpināts citā trasē, visas likmes uz doto pasākumu izņemot likmes, kuru iznākums ir viennozīmīgi noteikts sacensību apstādināšanas brīdī, tiek atmaksātas.

 

4.81. Sportista vieta tiek noteikta pēc oficiālā noslēguma protokola, kurš publicēts tūlīt pēc sacensību noslēguma. Izmaiņas sacensību protokolā, kas saistīts ar sportista diskvalifikāciju pēc sacensībām, likmju aprēķinos neiekļauj.

 

4.82. Tiek piedāvātas sekojošas pozīcijas likmju veikšanai uz ziemas sporta veidiem:

 

4.82.1. Likmes par sacensību uzvarētāju. Šajā gadījumā uzvarētājs ir dalībnieks, kurš ieņēma pirmo vietu noslēguma protokolā. Ja dalībnieks nav iznācis uz startu sacensībās, tiek veikta likmes atgriešana.

 

4.82.2. Top 3. Nepieciešams noteikt, kuri no dalībniekiem finišēs Top 3. Ja dalībnieks nav iznācis uz startu sacensībās, tiek veikta likmes atgriešana.

 

4.82.3. Sportistu salīdzināšana. Piedāvātajos pāros nepieciešams nosaukt dalībnieku, kurš startēs labāk. Pie kam par labāko tiek uzskatīts tas, kurš ieņēma augstāko vietu noslēguma protokolā. Likmju aprēķins notiek pamatojoties uz oficiālo protokolu, kuru publicē oficiālie vadošās organizācijas/attiecīgo sacensību federācijas tūlīt pēc sacensību beigām. Izmaiņas sacensību protokolā, saistītas ar sportistu diskvalifikāciju pēc sacensībām, likmes aprēķinos neiekļauj. Ja abi no distances dalībniekiem noiet no distances, visas likmes pienākas atmaksāt. Ja viens no sportistiem nav pabeidzis distanci, pie likmju aprēķināšanas dotajā pozīcijā tiek uzskatīts, ka viņa pretinieks ieņēmis augstāku vietu.

 

Velosports

 

4.83. Visas likmes tiek aprēķinātas pēc oficiālā finiša protokola rezultātiem uz dalībnieku apbalvošanas brīdi. Visas izmaiņas, kuras veiktas vēlāk, pie likmju aprēķināšanā netiek ņemtas vērā.

 

4.84. Ja kāds no dalībniekiem nav šķērsojis starta līniju, visas derības uz doto dalībnieku pienākas atmaksāt.

 

4.85. Gadījumā, ja minētais etaps tiek pārtraukta visas likmes, izņemot tās, kuru iznākums ir viennozīmīgi noteikts, tiek atmaksātas.

 

4.86. Gadījumā, ja norādītās sacensības tiek pārtrauktas, visas likmes, izņemot tās, kuru iznākums ir viennozīmīgi noteikts, tiek atmaksātas.

 

4.87. Gadījumā, ja tiek pārcelts sacensību sākuma laiks vai sacensību posms par vairāk nekā 30 stundām, visas likmes uz šīm sacensībām, vai uz posmu pienākas atmaksāt.

 

4.88. Tiek piedāvātas sekojošas pozīcijas likmju veikšanai Velosportā:

 

4.88.1. Sacensību uzvarētājs. Tiek piedāvāts noteikt, kurš no dalībniekiem būs uzvarētājs sacensībās. Diskvalifikācijas gadījumā, likmes tiks aprēķinātas balstoties uz rezultātiem, kuri tiks paziņoti dalībnieku apbalvošanas ceremonijas laikā. Likmēm par sacensību uzvarētāju par uzvarētāju sacensībās tiek atzīts dalībnieks, kurš ir pirmajā vietā, pēc visas sacensības rezultātiem. Ja neviens no dalībniekiem nav pabeidzis sacensības, par uzvarētāju tiek uzskatīts dalībnieks, kurš ir veicis visvairāk posmu.

 

4.88.2. Etapu uzvarētājs. Tiek piedāvāts noteikt kurš no dalībniekiem uzvarēs noteiktā sacensību posmā (etapā).

 

4.88.3. Salīdzinājums (pēc sacensību rezultātiem). Nepieciešams noteikt, kurš no dalībniekiem ieņems augstāku vietu vispārējā klasifikācijā, pēc sacensību rezultātiem. Lai likmes par doto pozīciju tiktu atzītas par spēkā esošām, abiem minētajiem dalībniekiem šajā pozīcijā jāpiedalās sacensībās. Vismaz vienam no dalībniekiem, kurš ir norādīts šajā pozīcijā, ir jāsasniedz sacensību finišs. Pretējā gadījumā par visām likmēm uz šo pozīciju tiek veikta atgriešana.

 

4.88.4. Var tikt piedāvāti citi augstāk nenorādīti likmju veidi.

 

Rokasbumba

 

4.89. Likmes uz spēli tiek pieņemtas tikai uz pamatlaiku, neskaitot overtime (papildlaiku), ja vien nav norādīts citādi. Overtime (papildlaika) rezultāts neietekmē 2.perioda rezultātu un aprēķinot 2.perioda likmes netiek ņemts vērā.

 

4.90. Visi rezultāti tiek aprēķināti saskaņā ar oficiālo statistiku, kura tiek ņemta no katras līgas vai turnīru oficiālajiem federāciju/organizāciju tīmekļiem mājaslapām, ka arī tiek salīdzināti ar spēles ierakstiem, kuri notiek spēles LIVE režīmā. Ja Organizatora statistika, kura pamatojas uz TV reportāžu, nesakrīt ar līgas vai turnīra oficiālo tīmekļu statistiku, likmes tiek aprēķinātas saskaņā ar Organizatora statistiku.

 

4.91. Gadījuma , ja spēle tiek pārtraukta un nav pabeigta 30 stundu laikā, visas likmes uz šo spēli, izņemot likmes kuru rezultāts viennozīmīgi noteikts spēles apturēšanas brīdī, tiek veikta atgriešana.

 

4.92. Gadījumā, ja spēle tiek atcelta vai pārcelta, jebkuru iemeslu dēļ vairāk nekā uz 30 stundām, visas likmes saņem laimesta koeficientu vienādu ar “1″.

 

4.93. Tiek piedāvātas sekojošas pozīcijas likmju aprēķināšanai Rokasbumbā:

 

4.93.1. Uzvarētājs. Tiek ierosināts noteikt spēles iznākumu. Likmes tiek pieņemtas tikai uz pamatlaiku, neieskaitot overtime (papildlaiku).

 

4.93.2. Totāls. Ja spēles rezultātā iemestais kopējais vārtu skaits vienāds ar likmes totālu, tiek veikta atgriešana. Analoģiski individuālais totāls komandai vai spēlētājam.

 

4.93.3. Vairāk/mazāk. Vienāda rezultāta gadījumā, ņemot vērā vairāk/mazāk tiek veikta atgriešana (neatkarīgi no tā uz kādu spēles periodu tiek piedāvāts veikt likmes).

 

4.93.4. Var tikt piedāvāti citi augstāk nenorādīti likmju veidi.

 

Futbols

 

4.94. Likmes futbolā tiek pieņemtas uz pamatlaiku, neieskaitot papildus laiku un soda metienu sēriju. Dotajos noteikumos pamatlaiks ietver tiesneša noteikto kompensācijas laiku, likmes uz notikumiem katrā puslaikā ņem vērā tiesneša noteikto kompensācijas laiku katrā puslaikā.

 

4.95. Jebkura spēle, kura pārtraukta līdz pamatlaika beigām un nav atsākta 30 stundu laikā, tiek uzskatīta par spēkā neesošu, neatkarīgi no tiesnešu lēmumu par šo spēli. Likmes, kuru rezultāts bija viennozīmīgi noteikts uz spēles apturēšanas laiku, paliek spēkā, un tiek aprēķinātas saskaņā ar dotajiem Noteikumiem, par citām likmēm uz šo spēli tiek veikta atgriešana. Ja futbola spēle atlikta par vairāk nekā uz 30 stundām, likmes uz to pienākas atgriezt, pretējā gadījumā likmes paliek spēkā.

 

4.96. Visas kartītes/noraidījumi un notikumi pēc tiesneša gala svilpes netiek ieskaitīti aprēķinot likmes. Visas kartītes un noraidījumi, kuri notikuši spēles pārtraukumā, tiek ņemti vērā pie kopējā spēles rezultāta aprēķināšanas, bet netiek uzskaitītas pie pirmā un otrā puslaika likmju aprēķināšanas.

 

4.97. Tiek piedāvātas sekojošas pozīcijas likmju aprēķināšanai Futbolā:

 

4.97.1. Uzvarētājs. Tiek piedāvāts noteikt spēles iznākumu. Likmes tiek pieņemtas uz spēles pamatlaiku.

 

4.97.2. Totāls. Ja spēles rezultātā iemesto vārtu kopsumma vienāda likmes totālam un iemesto vārtu opcija vienāds <norādītais skaitlis> nav paredzēta, tiek veikta atgriešana. Analoģiski par komandas vai spēlētāju individuālo totālu.

 

4.97.3. Vairāk/mazāk. Ja vairāk/mazāk ir tikai 2 varianti (tikai vairāk/mazāk1 / vairāk/mazāk2, bez izvēles – neizšķirts) vienāda rezultāta gadījumā ņemot vērā vairāk/mazāk tiek veikta atgriešana ar koeficientu 1 (neatkarīgi no tā uz kuru spēles periodu tiek piedāvāts veikt likmes). Analoģiski vairāk/mazāk kartēm/stūris un citiem parametriem.

 

4.97.4. Dubultā iespēja (iznākums). Ir iespējami sekojoši iznākumi: 1X – likme ir laimējusi, ja spēles rezultātā uzvarēja Komanda1 vai fiksēts neizšķirts; X2 – likme ir laimējusi, ja spēles rezultātā uzvarēja Komanda2 vai fiksēts neizšķirts; 12 – likme ir laimējusi, ja spēles rezultātā uzvarēja Komanda1 vai Komanda2.

 

4.97.5. Vai spēlētājs iesitīs vismaz vienus vārtus. Tiek ieskaitīti tikai vārti, kuri iesisti pretinieka komandas vārtos un oficiāli tiesneša ieskaitīti. Ja spēlētājs nav piedalīties spēlē, tiek veikta atgriešana.

 

4.97.6. Pāreja uz nākamo kārtu. Likme tiek aprēķināta tikai pēc pēdējās spēles beigām dotā turnīra

kārtas sērijā ar norādīto komandu piedalīšanos. Likme ir laimējusi tikai gadījumā, ja norādītā komanda pāriet nākamajā sacensību kārtā, neatkarīgi no tā, ar kādu ir rezultātu ir pabeigts jebkurš spēles starpposms/laika posms no dotās spēles perioda. Tiesnešu un citi lēmumi par atcelšanu/izmaiņām turnīra rezultātā, kas pieņemti pēc dotās sacensību kārtas pie likmju aprēķiniem netiek ņemti vērā.

 

4.97.7. Individuālā totāls <norādīta Komanda>. Tiek piedāvāts noteikt, vai noradītās Komandas iemesto vārtu skaits būs lielāks vai mazāks par norādīto parametru. Ja spēles rezultātā iemesto vārtu kopsumma vienāda ar likmes totālu tiek veikta likmes atgriešana ar koeficientu 1. Vērā tiek ņemti tikai gūtie vārti kuri iesisti pretinieka komandas vārtos un tiesneši tos ir oficiāli ieskaitījuši. Visi vārti kuri ir iesisti savas komandas vārtos, tiek uzskatīti par pretinieku komandas gūtajiem vārtiem.

 

4.97.8. Kura komanda gūs pirmos vārtus spēlē. Ja pirmie vārti spēlē – savos vārtos, uzvara likmē tiek aprēķināta komandai, par labu kurai tika gūti vārti (tas ir pretiniekiem komandai, kura iemeta savos vārtos).

 

4.97.9. Kura komanda gūs nākošos vārtus. Ja nākamie iemestie vārti spēlē – savos vārtos, uzvara likmē tiek aprēķināta komandai, kuras labā iesisti dotie vārti (tas ir pretiniekam komandai, kura iemeta savos vārtos).

 

4.97.10. Kura komanda gūs pēdējos vārtus spēlē. Ja pēdējie iemestie vārti spēlē – savos vārtos, uzvara likmē tiek aprēķināta komandai, kuras labā iesisti vārti (tas ir pretiniekam komandai, kura iemeta savos vārtos). Gadījuma ja spēle tiek pārtraukta un nav atsākta 30 stundu laikā, likmes šajā pozīcijā tiek atdotas.

 

4.97.11. Vai iemetīs abas komandas. Nepieciešams noteikt vai dotajā spēlē vārtus gūs abas komandas. Visas komandu iesistās bumbas savos vārtos, tiek uzskatītas par pretinieku komandas gūtajiem vārtiem.

 

4.97.12. Kopsumma pāra/nepāra. Ja spēles rezultāts ir “0:0″, likmes tiek aprēķinātas kā “Pāra”.

 

4.97.13. Uzvara bez neizšķirts. Ja spēles pamatlaiks beidzies neizšķirti, tad likmes šajā pozīcijā tiek atgriezta ar koeficientu 1.

 

4.97.14. Cik vārtus iesitīs <norādītā komanda >. Tiek piedāvāts paredzēt precīzu gūto vārtu skaitu, kuru iesitīs dotā Komanda spēlē. Tiek ieskaitīti tikai vārti, kuri iesisti tikai pamatlaikā (neieskaitot papildlaiku un soda sitienus).

 

4.97.15. 1 Puslaiks/spēle. Tiek ierosināts noteikt pirmā puslaika rezultātu un visas futbola spēles rezultātu. Rindā, pirmajā vietā ir 1-ā puslaika rezultāts, bet otrajā – visas spēles.

 

4.97.16. Precīzs spēles rezultāts. Tiek ierosināts noteikt precīzu futbola spēles rezultātu. Ja rezultāta precīzs aprēķins nav viena no iespējām, ko piedāvā līnijā, tad laimē likmes, kuras ir izdarītas pozīcijā “Jebkurš cits rezultāts”.

 

4.97.17. Vairāk / mazāk stūra sitienu. Ja spēles rezultātā padotie stūra sitienu kopējais skaits ir vienāds ar likmes kopsummu, tiek veikta atgriešana ar koeficientu 1. Vērā tiek ņemti tikai stūra sitieni, kurus izdarīja komandas (neatkarīgi no tā, cik stūra sitienu nozīmēja tiesnesis). Noteiktie, bet neizdarītie stūra sitieni, pie likmju aprēķināšanas netiek uzskaitīti. Ja komanda bija spiesta atkārtot stūra sitienu, tiek ieskaitīts tikai viens stūra sitiens.

 

4.97.18. Pirmais stūra sitiens spēlē. Tiek ierosināts noteikt, kura no komandām izspēlēs pirmo stūra sitienu. Tiek ieskaitīti tikai komandu veiktie stūra sitieni. Piešķirtie, bet neizdarītie stūra sitieni, aprēķinot likmes netiek ņemti vērā.

 

4.97.19. Pēdējais stūra sitiens spēlē. Tiek ierosināts noteikt kura no komandām izspēlēs pēdējo stūra sitienu. Vērā ņemti tiek tikai stūra sitieni, kurus veic komandas (neatkarīgi no tā, cik stūra sitienus tika nozīmējis tiesnesis). Piešķirtie, bet neizdarītie stūra sitieni, aprēķinot likmes netiek ņemti vērā.

 

4.97.20. Pirmo gūto vārtu laiks. Tiek ierosināts noteikt, kādā piedāvātās līnijas laika intervālā, būs iesisti spēles pirmie vārti. Ja spēle beidzās ar rezultātu 0-0, tad likmes uz pirmajiem iesistajiem vārtiem tiek uzskatītas kā zaudētas.

 

4.97.21. Pēdējo gūto vārtu laiks. Tiek piedāvāts uzminēt, kurā laika intervālā no piedāvātajiem līnijā, tiks gūti pēdējie vārti spēlē. Ja spēle beidzās ar rezultātu 0-0, likmes uz pēdējo vārtu gūšana laiku tiek uzskatītas par zaudētām.

 

4.97.22. Kā tiks gūti pirmie vārti. Tiek piedāvāts noteikt, kā tieši tiks iesisti pirmie vārti spēlē. Iespējami sekojoši iznākumi:

 

4.97.22.1. Vārti no spēles bez spēles ar galvu

 

4.97.22.2. Vārti no spēles pēc spēles ar galvu

 

4.97.22.3. Vārti no soda līnijas

Neatkarīgi no tā, ar kādu ķermeņa daļu iesistie vārti gūti, ja tas noticis tieši no soda sitiena vietas, iznākums “Varti no soda līnijas” ir vienīgais laimējošais, visas parējās likmes ir uzskatītas par zaudētām.

Neatkarīgi no tā, ar kādu ķermeņa daļu iemestie vārti gūti, ja tas noticis tieši no penaltijas (11.m soda sities) izpildīšanas vietas, iznākums “Gols pēc penaltijas” ir vienīgais laimējošais, visas parējās likmes ir uzskatītas par zaudētām.

Ja vārti gūti iesitot ar galvu, iznākums “Gols ar spēli galva” ir vienīgais laimējošais, visas parējās likmes ir uzskatītas par zaudētām.

Ja pirmie vārti gūti – savos vārtos, iznākums “Savi vārti” ir vienīgais laimējošais, visas parējās likmes ir uzskatītas par spēlētāja zaudētām.

 

4.97.23. Kurai no komandām tiks parādīta pirmā dzeltenā kartīte spēlē. Tiek piedāvāts uzminēt, kuras komandas spēlētājam pirmajam tiks parādīta dzeltenā kartīte. Ja spēles laikā pirmās dzeltenās kartītes parādītas diviem vai vairākiem spēlētājiem no dažādām komandām vienlaicīgi, laimē likmes pozīcijā “Abas komandas vienlaicīgi”. Ja šī nostāja neatbilst piedāvātajām iespējām šajā līnijā, tiek veikta atgriešana. Ja spēles laikā nav parādīta neviena dzeltenās kartīte, laimē likmes uz pozīciju “Brīdinājumu nebūs”. Ja šī nostāja neatbilst piedāvātajām iespējām uz doto līniju, tad tiek veikta atgriešana.

 

4.97.24. Spēles kompensētais laiks. Likmes par kompensētā laika aprēķināšanu tiek veiktas izejot no laika, kuru uzrāda ceturtais oficiālais tiesnesis, bet nevis faktiski nospēlētais kompensētais laiks.

 

4.97.25. Vai spēlē būs noraidījumi. Tiek piedāvāts noteikt, vai futbola spēlē būs vismaz viens spēlētāja noraidījums no laukuma. Ņemot vērā tikai pašlaik spēles laukumā esošo spēlētāju noraidīšanu. Rezerves spēlētāju noraidīšana, treneru, medicīnas darbinieku, utt. netiek ņemti vērā. Visi noraidījumi, kuri notikuši pēc tiesnešu finālsvilpes, netiek ņemti vērā aprēķinot likmes.

 

4.97.26. Kura komanda pirmā veiks spēlētāja maiņu. Tiek piedāvāts noteikt, kura no futbola komandām veiks pirmā spēlētāju maiņu uz rezerves spēlētāju. Ja spēlē nav veiktas maiņas, tad laimē likmes uz pozīciju “Aizstāšanu nebūs”. Ja abas komandas pirmās aizstāšanas veic vienlaicīgi vai spēles pārtraukumā, tad laimē likmes pozīcijā “Abas komandas vienlaicīgi”.

 

4.97.27. Labākais vārtu guvējs turnīrā. Ņemti vērā tikai vārti, kuri gūti dotajā turnīrā, neatkarīgi no tā, par kuru komandu dotais spēlētājs guva vārtus. Pašu vārtos iesistie vārti neskaitās.

 

4.97.28. Var tikt piedāvāti citi augstāk nenorādīti likmju veidi