Privātuma politika

SIA “DLV” privātuma politika un personas datu apstrādes principi (spēkā no 2018. gada 25. maija).

 

SIA “DLV” privātuma politikā un personas datu apstrādes principos (turpmāk – Privātuma politika) ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “DLV” apstrādā Personas datus.  Ar pilnu Privātuma politiku aicinām Jūs iepazīties http://www.dlv.lv/doc/Personas%20datu%20apstrades%20un%20aizsardzibas%20noteikumi.pdf 

 

Paziņojuma par Privātumu pilns

teksts http://www.dlv.lv/doc/Pazi%C5%86ojums%20par%20privatumu.pdf

 

Ja Klients nepiekrīt Privātuma politikai vai atsevišķiem tās nosacījumiem, SIA “DLV” diemžēl nevarēs sniegt Klientam iespēju izmantot visus vai kādus no SIA “DLV” sniegtajiem pakalpojumiem. Personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, nedrīkst izmantot SIA “DLV” pakalpojumus. Gadījumā, ja SIA “DLV” saņems informāciju, ka Klients ir sniedzis nepatiesus dzimšanas datus un faktiski nav sasniedzis 18 gadu vecumu, SIA “DLV” nekavējoties slēgs kontu un izdzēsīs attiecīgā Klienta personīgo informāciju.

 

1. Personas datu avoti, kategorijas un veidi

 

Klienta Personas datu avoti: Personas dati var tikt vākti no Klienta, no Klienta pakalpojumu izmantošanas un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem reģistriem un publiski pieejamas informācijas.

 

Personas datu kategorijas un veidi, kas var tikt ievākti, bet ne tikai šie, ir:

 

Identifikācijas dati, piemēram: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, fotogrāfija, personu apliecinoša dokumenta dati (piemēram: pases dati, ID kartes dati).

 

Kontaktinformācija, piemēram: deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

 

Finanšu dati, piemēram: Klienta bankas kredītkartes informācija, lai iemaksātu naudas summu likmju izdarīšanai; Klienta konta numurs, uz kuru laimesta gadījumā tiks izmaksāts laimests.

 

Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram: dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm, zvērinātiem notāriem, nodokļu administrācijas iestādēm, tiesām un zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

 

Saziņas dati, kas tiek vākti, kad Klients apmeklē SIA “DLV” spēļu zāles un tīmekļa vietnes, kur SIA “DLV” sniedz pakalpojumus, vai sazinās ar SIA “DLV” telefoniski, e-pasta sarakste, ziņas un citi saziņas līdzekļi, piemēram: sociālie mediji, dati, kas iegūti, Klientam apmeklējot SIA “DLV” tīmekļa vietnes vai sazinoties citos SIA “DLV” kanālos, kā arī vizuālie un/vai audioieraksti (Klienta attēls, veicot videonovērošanu).

 

Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram: saņemtie pakalpojumi, izmaksātie laimesti, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzība

 

2. Personas datu Apstrādes mērķi un pamats:

 

2.1. Juridisko pienākumu izpildei un Klienta identitātes pārbaudei

 

2.2. Vispārīgai Klientu attiecību vadīšanai un pieejas pakalpojumiem nodrošināšanai un administrēšanai

 

2.3. Klienta un/vai SIA “DLV” interešu aizsardzībai

 

2.4. Pakalpojumu negodprātīgas izmantošanas novēršanai un pakalpojumu pienācīgai nodrošināšanai

 

2.5. Prasījuma tiesību nodibināšanai, īstenošanai un aizstāvībai

 

3. Profilēšana, personalizēti piedāvājumi un automatizēta lēmumu pieņemšana

 

Profilēšana ir Personas datu automātiska apstrāde, ko izmanto, lai izvērtētu noteiktas Klienta personīgās pazīmes. Profilēšanu izmanto Klienta analīzes veikšanai un konsultēšanai, tiešā mārketinga nolūkos, automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram: riska vadībai, attālināti sniegto pakalpojumu nodrošināšanai, t.sk. pakalpojumu uzraudzībai, lai novērstu krāpšanu, un tā ir pamatota uz SIA “DLV” leģitīmajām interesēm, juridisku pienākumu pildīšanu, pakalpojuma (līguma) izpildi vai Klienta piekrišanu.

 

4. Personas datu saņēmēji

 

Klients piekrīt, ka Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem.

 

5. Apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

 

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

 

6. Glabāšanas periods

 

6.1. Apstrādāto Personas datu uzglabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, SIA “DLV” leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram: likumiem par grāmatvedību, arhīviem, noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

 

7. Klienta kā datu subjekta tiesības:

 

7.1. pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

 

7.2. iebilst savu Personas datu apstrādei, ja Personas datu izmantošana ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem (piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās);

 

7.3. prasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem aktiem (piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu) vai citos Regulā noteiktajos gadījumos;

 

7.4. ierobežot savu Personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad SIA “DLV” izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu;

 

7.5. saņemt informāciju, vai SIA “DLV” apstrādā tā Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem un iegūt informāciju, kā tie tiek apstrādāti un kam nodoti;

 

7.6. saņemt savus Personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).;

 

7.7. atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei, ja Personas dati tiek iesniegti SIA “DLV” uz Klienta piekrišanas pamata;

 

7.8. netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai, kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai, ja Klients ir devis savu nepārprotamu piekrišanu;

 

7.9. iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka tā Personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

 

8. Kontaktinformācija un lūgumu izskatīšanas kārtība

Klients var sazināties ar SIA “DLV” saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu. SIA “DLV” kontaktinformācija ir pieejama SIA “DLV” tīmekļa vietnē: http://www.winguru.lv/, lūgums norādīt atzīmi “Datu aizsardzības speciālists”.  

 

9. Privātuma politikas spēkā esamība un grozījumi

Privātuma politika Klientiem ir pieejama SIA “DLV” spēļu zālēs un tīmekļa vietnē: http://www.winguru.lv/. SIA “DLV” ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt Privātuma politiku saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem SIA “DLV” spēļu zālēs un tīmekļa vietnē http://www.winguru.lv/, pa pastu, pa e-pastu vai citā veidā (piemēram, plašsaziņas līdzekļos).